Cobiss+

Cobiss+ je katalog slovenskih knjižnic, ki knjižnicam in uporabnikom omogoča dostop:

  • do bibliografsko-kataložnih baz podatkov v sistemu COBISS (vzajemna COBIB baza in lokalne baze podatkov knjižnic);
  • do drugih specializiranih baz podatkov v sistemu COBISS (COLIB, CORES, CONOR, ELINKS, SGC);
  • do drugih specializiranih virov - tujih in domačih baz podatkov (JCR, SNIP, DOM/UKM, ZAL/ISBN)

Cobiss+ UKM

Cobiss+ UKM je lokalni katalog UKM, ki omogoča dostop do lokalne baze podatkov Univerzitetne knjižnice Maribor.