V UM, Univerzitetni knjižnici Maribor (v nadaljevanju UKM) kot upravljavec skrbno varujemo osebne podatke ter spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde. UKM  zbrane podatke hrani in uporablja samo toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Upravljavec osebnih podatkov:

UM, Univerzitetna knjižnica Maribor

Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Elektronska pošta: tajnistvo.ukm@um.si

Telefon: +386 (2) 25 07 400

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca:
Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Kotnikova 8, 1000  Ljubljana
dpo@um.si


Kaj so osebni podatki?

Osebni podatek je katerikoli podatek v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Kaj pomeni obdelava osebnih podatkov in kdaj se osebni podatki lahko obdelujejo?

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana ustrezna podlaga (soglasje posameznika, pogodba, opravljanje nalog v javnem interesu…).

V UM UKM osebne podatke obdelujemo na podlagi enega izmed naslednjih pravnih temeljev:

  • Privolitev v obdelavo osebnih podatkov (soglasje ali izjava posameznika)
  • Pogodbena obdelava
  • Zakonska obveznost upravljavca podatkov
  • Življenjski interesi
  • Javni interes
  • Zakoniti interes (npr. zaradi varovanja premoženja, preprečevanja goljufij…)

Na koga se lahko posameznik obrne za dodatna pojasnila ali informacije o obdelavi osebnih podatkov, vključno z informacijami o svojih pravicah?

Če imate kakršnakoli vprašanja, povezana z varstvom oziroma obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov Univerze v Mariboru, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@um.si.

Podrobne informacije o posameznih vidikih obdelav osebnih podatkov lahko najdete tudi na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije in Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov ter v mnenjih t. i. Delovne skupine iz člena 29.

Kako lahko posameznik uveljavlja pravice s področja varstva osebnih podatkov?

Posamezniki lahko pravice s področja varstva podatkov uveljavljajo z zahtevo, ki jo naslovijo na UM, Univerzitetno knjižnico Maribor. Zahtevo je mogoče vložiti osebno ali po pošti na naslov Gospejna ulica 10, 2000 Maribor ali elektronsko na tajnistvo.ukm@um.si ali dpo@um.si. UM, UKM o zahtevi posameznika odloči v roku 1 meseca od prejema, izjemoma se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

Na koga se lahko posameznik pritoži, če meni, da upravljavec nezakonito ravna z osebnimi podatki?

Zoper molk upravljavca lahko posameznik vloži pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si) pritožbo zaradi molka. Roka za vložitev pritožbe zaradi molka ni.

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca lahko posameznik vloži pritožbo pri nadzornem organu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Posameznik, ki meni, da upravljavec ali obdelovalec iz javnega ali zasebnega sektorja krši njegove pravice, določene s Splošno uredbo ali z zakoni, ki urejajo obdelavo ali varstvo osebnih podatkov, lahko zahteva sodno varstvo svojih pravic ves čas trajanja kršitve, brez predhodnega uveljavljanja pravic po drugih določbah ZVOP-2 ali uporabe drugih pravnih sredstev.

Kakšne so pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov?

Več o pravicah posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov najdete v rubriki – Pravice posameznikov.