Sestava Komisije za kakovost UKM

Aleksandra Grajfoner (predsednica)
(02) 25 07 456
sandra.grajfoner@um.si

Sandra Kurnik Zupanič
(02) 25 07 424
sandra.kurnik@um.si

Mojca Žuželj Ogrizek
(02) 25 07 489
mojca.zuzelj@um.si

Brina Klemenčič
(02) 25 07 428
brina.klemencic@um.si

Jerneja Grašič
(02) 25 07 428
jerneja.grasic@um.si

Brigita Ačko
(02) 25 07 443
brigita.acko@um.si

 

Program dela Komisije za kakovost UKM v študijskem letu 2020/2021 vključuje naslednje aktivnosti:

 • izvedba meritev na podlagi kazalnikov kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM za študijsko leto 2019/2020;
 • izvedba samoevalvacije Univerzitetne knjižnice Maribor za študijsko leto 2019/2020;
 • izdelava Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko leto 2019/2020 na podlagi enotnega obrazca;
 • predstavitev samoevalvacijskega poročila (vključno s priporočili)  Strokovnemu svetu UKM, Komisiji za knjižnični sistem, Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze in zaposlenim UKM;
 • analiza uspešnosti knjižnične dejavnosti na UM  na podlagi samoevalvacijskih poročil 2019/2020 in predstavitev Komisiji za knjižnični sistem UM in KOKU;
 • spremljanje in analiza uresničevanja sledenja strateškim ciljem UKM, usklajenimi s strateškimi cilji UM;
 • izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM in primerjalna analiza s preteklimi  anketami ter predstavitev Strokovnemu svetu UKM, Komisiji za knjižnični sistem UM, Študentskemu svetu UM in zaposlenim;
 • prenova in izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih v UKM in primerjalna analiza s preteklimi anketami  ter predstavitev Strokovnemu svetu UKM in zaposlenim;
 • analiza trenda razvoja knjižnične dejavnosti UM na podlagi samoevalvacij in kazalnikov kakovosti;
 • zasnova in izvedba študije uporabnikov na podlagi ciljev, aktivnosti in časovnice v Strategiji UKM 2021-2025;
 • sodelovanje pri prenovi strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic za obdobje 2021-2030 izvedba pilotnih meritev ugotavljanja učinkov visokošolskih knjižnic;
 • izvedba internih preliminarnih meritev izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične javne službe za UKM in knjižnice UM (na podlagi novega pravilnika) ter predstavitev rezultatov Komisiji za knjižnični sistem UM in KOKU;
 • udeležba na sejah Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU);
 • udeležba na skupnem letnem sestanku članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze ter članov komisij za kakovost članic UM;
 • ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor

STRATEGIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI UKM


Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je postati evropsko primerljiva, sodobna osrednja univerzitetna knjižnica, ki deluje po načelih bibliotekarske vede ter svoj razvoj usklajuje z razvojem pedagoških, znanstvenoraziskovalnih in strokovnih področij Univerze v Mariboru. V tej temeljni usmeritvi bo posebna pozornost usmerjena k atributom:

 • poslanstvo (Univerzitetna knjižnica Maribor mora imeti jasno poslanstvo in cilje, kratkoročne in dolgoročne. Ugotavljanje kakovosti in uspešnosti mora biti tesno povezano s poslanstvom in cilji univerze, knjižnica pa vključena v vse procese načrtovanja, zlasti strateškega planiranja univerze.);
 • osrednjost (Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica ima nosilno in koordinacijsko vlogo v knjižničnem informacijskem sistemu Univerze v Mariboru. Intenzivno sodelovanje z visokošolskimi knjižnicami UM se odraža v dvigu ravni kakovosti knjižničnih storitev Univerze v Mariboru.);
 • nacionalnost (Univerzitetna knjižnica Maribor je skrbnica in varuhinja obveznega izvoda Republike Slovenije in po Zakonu o obveznem izvodu druga depozitna knjižnica. Kot varuhinja kulturne dediščine Slovenije mora posvečati posebno pozornost varovanju, zaščiti in skladiščenju arhivskega in drugega obveznega izvoda.);
 • regionalnost (Domoznanska dejavnost ima v Univerzitetni knjižnici Maribor stoletno tradicijo. Neprecenljiva domoznanska dokumentacija in domoznansko gradivo, ki se dnevno dopolnjuje, je bogat vir podatkov znanstvenikom, raziskovalcem, študentom in drugim uporabnikom. Domoznanska usmeritev knjižnice v mesto Maribor in širšo regijo je dodana vrednost k vlogi univerzitetne knjižnice.);
 • ciljna usmerjenost (Knjižnica mora biti sposobna postavljati in preverjati kratkoročne in dolgoročne strateške cilje, katerih doseganje je merljivo, ter znati opredeliti in uporabljati merila, ki bodo pokazala, kako uspešna je pri izpopolnjevanju svojega poslanstva in ciljev.);
 • organiziranost (Knjižnica mora imeti učinkovit sistem vodenja, ki bo zagotavljal kar najbolj uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Organizacija, struktura in postopki vodenja morajo biti jasno definirani in razumljivi.);
 • kakovost (Zagotavljanje kakovosti storitev mora biti del poslanstva in ciljev Univerzitetne knjižnice Maribor. V svoje poslanstvo in cilje bo knjižnica vključila nenehno skrb za kakovost storitev in s tem povezano vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti delovanja knjižnice kot osrednje univerzitetne knjižnice. Knjižnica bo svoje delovanje vrednotila glede na svoje poslanstvo in cilje, poslanstvo in cilje univerze ter glede na potrebe uporabnikov.);
 • uspešnost (V evalvacijske postopke mora Univerzitetna knjižnica Maribor ustrezno vključiti uporabnike, s katerimi bo ugotavljala, kako dobro izpolnjuje poslanstvo in v kakšni meri uresničuje zastavljene cilje. Evalvacija mora biti kontinuiran proces in mora temeljiti na merljivih rezultatih dela, tako kvantitativnih kot kvalitativnih. Svojo uspešnost bo presojala na podlagi vrednotenja kakovosti knjižničnih storitev, pedagoške funkcije knjižnice, vloženih virov, dostopnosti informacijskih virov, knjižničnega osebja, prostorov in opreme ter vodenja knjižnice in knjižničnega proračuna.);
 • aktualnost/temeljnost (Razvoj knjižničnih zbirk je nenehen in trajen proces, ki vključuje določanje ciljev razvoja zbirk za različna področja, vrednotenje zbirk, načrtovanje in implementacijo. Univerzitetna knjižnica mora zagotavljati knjižnične zbirke, ki zagotavljajo izpopolnitev raziskovalnih, izobraževalnih, umetniških in strokovnih potreb akademskega osebja in študentov.);
 • dovzetnost (Knjižnica je dinamičen organizem, ker se spreminjajo cilji in potrebe univerze in okolja.);
 • knjižnica kot učni center (Vloga knjižnice kot učnega centra je osrednjega pomena za realizacijo učnih ciljev izobraževalne ustanove. Kakovost zbirk, njihova relevantnost za obstoječe izobraževalne programe ter pogostost njihove uporabe so temeljne značilnosti takšnega centra. Učno osebje mora v okviru izobraževalnega procesa nenehno poudarjati pomen uporabe informacijskih virov, ki je dejavnik strokovne ter osebne rasti in razvoja vsakega posameznika.);
 • pripadnost/motiviranost zaposlenih (Samo motiviran delavec je ključ do kakovosti. Pospeševanje timskega dela, spodbujanje postavljanja in doseganja osebnih ciljev ter skupnih ciljev Univerzitetne knjižnice Maribor, spodbujanje strokovne in osebne rasti zaposlenih ter dobri medsebojni odnosi vodijo do celovitega in zaključenega kroga zagotavljanja kakovosti.).

Samoevalvacijska poročila UKM

Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2020/2021
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2019/2020
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2018/2019
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2017/2018
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2016/2017
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2015/2016
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2014/2015
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2013/2014
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2012/2013
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2011/2012
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2010/2011
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2009/2010
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2008/2009
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2007/2008
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor: študijsko leto 2006/2007


Kakovost knjižnične dejavnosti na UM

Samoevalvacijsko poročilo UKM za študijsko leto 2016/2017  (predstavitev na SS UKM, 2018
Desetletje samoevalvacije v UKM (referat ZBDS, 2018)
Ocenjevanje kakovosti visokošolskih knjižnic: primer Univerze v Mariboru  (predstavitev  na QQML2015: 7. mednarodna konferenca Kvalitativne in kvantitativne metode v knjižnicah)
Samoevalvacija knjižnične dejavnosti na UM: primerjava med študijskima letoma 2007/2008 in 2013/2014
Kakovost visokošolske knjižnice skozi prizmo procesa samoevalvacije: primer Univerze v Mariboru (posvet, Univerza v Ljubljani, 2012)
Kvalitativni kazalci knjižnične dejavnosti na UM, 2012
Kazalci uspešnosti knjižnične dejavnosti na UM za študijsko leto 2007/2008 (referat ZBDS, 2009)
Kazalci uspešnosti knjižnične dejavnosti na UM za študijsko leto 2006/2007
Kakovost na UM
Nakvis
Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM