Kup knjig


Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti ter zagotavlja dostop do njih. Spodbuja in podpira intelektualno rast ter uveljavlja pretok informacij in idej s prostim dostopom do vsega zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi v Mariboru. Je varuhinja kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta Maribor in širše regije. Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja ne glede na lastništvo in obliko. Univerzitetna knjižnica Maribor, učni center, s svojimi zbirkami in storitvami služi procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja Univerze v Mariboru, intelektualni osebni in strokovni rasti ter vseživljenjskemu izobraževanju vseh svojih uporabnikov.CILJI

 • zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje edinstvenih zapisov človeške misli in kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko;
 • izobraževanje uporabnikov in spodbujanje informacijske pismenosti ter strokovne in osebne rasti uporabnikov in zaposlenih;
 • zagotavljanje enostavno dostopnega, uporabnikom prijaznega in varnega okolja za uporabnike in zaposlene;
 • uporaba inovativne tehnologije za doseganje produktivnosti in učinkovitosti;
 • spodbujanje komunikacije in sodelovanja s partnerskimi knjižnicami, fakultetami in z drugimi izobraževalnimi ustanovami ter lokalnim okoljem;
 • spodbujanje ustvarjalne misli in dinamične organizacije, ki se odziva na spremembe ciljev in potreb univerze ter okolja;
 • nenehno izboljševanje učinkovitosti knjižnice z vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti delovanja knjižnice.  


VREDNOTE


Znanje

 • zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje edinstvenih zapisov človeške misli in kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko;
 • spodbujanje in podpora znanstvenoraziskovalnemu, pedagoškemu, strokovnemu in umetniškemu delu na Univerzi v Mariboru;
 • zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje domoznanskega gradiva in s tem prispevek k vedenju o mestu Maribor in širši okolici;
 • podpora prostemu dostopu do vseh informacijski virov.

Odličnost

 • zavezanost k odličnosti;
 • uveljavljanje visokih standardov poklicne dejavnosti;
 • zaposlovanje najboljših ljudi, uporaba najboljših orodij in najboljših virov;
 • posvečanje vseživljenjskemu izobraževanju za osebno in organizacijsko rast;
 • neprestano izboljševanje delovnega procesa, postopkov in storitev za izpolnitev pričakovanj naših uporabnikov;
 • vzdrževanje visokega nivoja delovne etike s prevzemanjem odgovornosti za naše delo in dejanja.

Spoštovanje

 • enakovredno in spoštljivo obravnavanje drug drugega;
 • spodbujanje različnosti v stališčih ter odprtosti za nove ideje in dogodke;
 • spoštovanje različnosti in individualnosti slehernega človeka;
 • spodbujanje sočutja, empatije in strpnosti;
 • varovanje zasebnosti in dostojanstva uporabnikov in zaposlenih;
 • zavezanost okolju, ki nas obkroža in ki je raznoliko.
   


Intelektualna svoboda

 • zagotavljanje prostega dostopa do svetovnega spleta in informacijskih virov ne glede na lastništvo in obliko;
 • podpora neodvisnemu odločanju, kulturnemu razvoju, raziskovanju in vseživljenjskemu učenju;
 • gradnja zbirk in izbira gradiva, ki zastopa različne vidike ne glede na politično prepričanje ali doktrino.

Etični kodeks