Knjižničar kot tutor

Podpora pri znanstveni, raziskovalni in umetniški dejavnosti na Univerzi v Mariboru

Vloga knjižničarja tutorja temelji na sodelovanju z Univerzo v Mariboru, ki je v študijskem letu 2011/2012 začela pospešeno razvijati sistem tutorstva, ki je vodil v poenotenje tutorskega sistema na znanstveno ustrezen in v praksi uporaben način. Namen sistema je študentom novincem olajšati študij, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje študentov ter skrbeti za njihov osebnostni in strokovni razvoj med študijem.

UKM se aktivno vključuje v problemsko usmerjeno individualno in skupinsko tutorstvo na UM z informiranjem študentov o storitvah in dejavnostih, ki jih nudijo UKM in visokošolske knjižnice, ter informacijskim usposabljanjem za učinkovito iskanje, vrednotenje in uporabo informacijskih virov v okviru študijskega procesa na univerzi.

Kontinuirane dejavnosti na letnem nivoju, s katerimi UKM in visokošolske knjižnice uresničujemo naveden program, so:

  • Uvajalni teden za bruce;
  • Študentski oktober (Osvoji prostor knjižnice/Kje je kaj, Tržnica pod arkadami UKM, Študent tutor predstavi knjižnico brucem, Skupaj beremo poezijo,...);
  • ponudba izobraževalnih modulov informacijskega opismenjevanja;
  • organiziranje vabljenih predavanj ter številnih drugih načinov vključevanja v izobraževalno, raziskovalno in umetniško dejavnost na UM (razstavna dejavnost, Se beremo, Filmika, Noč raziskovalcev, Ko te napiše knjiga, Uporabnikom naproti – sodobna študijska mesta, Nočna čitalnica Čuk, organiziranje simpozijev in drugih prireditev …).

Aktivno in sistematično vključevanje knjižnic v informacijsko opismenjevanje na Univerzi v Mariboru izvajajo za posamezno strokovno področje kompetentni bibliotekarji v okviru timskega dela na izvedbeni ravni študent, profesor in bibliotekar. 

Koncept bibliotekarjev tutorjev predstavlja možnost enakovrednega partnerstva za dosego zastavljenih ciljev izobraževalnih programov ter pot in doprinos k odličnosti univerzitetnega študija.