Ljudske šole je končal v domačem kraju, nato se je vpisal na gimnazijo v Celju. Leta 1880 je gimnazijo končal in se vpisal na modroslovje v Gradec. Služboval je na učiteljišču v Mariboru ter na gimnazijah v Ljubljani, Novem mestu in od leta 1896 v Celju na slovenski nižji gimnaziji.
Dejaven je bil na področju slovenskega šolskega slovstva. V šolskih izvestjih je izdajal slovarčke k Cezarjevim knjigam, sodeloval je pri Janežič-Bartlovem nemško-slovenskem slovarju in izdal nemško čitanko za pouk nemščine v nižjih razredih slovenskih srednjih šol.

Nina Lončar

Viri: 
Jahresbericht des K. K. Staats-Gymnasiums in Cilli, Vereinsbuchdruckerei »Celeja« in Cilli, Cilli, 1911, str. 16, 17.
Ljubljanski zvon, 1891, Ljubljana, str. 305.