Ljudsko šolo in gimnazijo je obiskoval v Celju, nato se je vpisal na teologijo v Mariboru, kjer je bil leta 23. julija 1869 posvečen v duhovnika. Kot kaplan je deloval v Gornjem Gradu in Žalcu ter kot nemški pridigar in katehet na meščanski in deški ljudski šoli v Celju. V obdobju 1882 – 1890 je bil spiritual v mariborski bogoslovnici. Od 1. maja do 21. avgusta 1890 je bil imenovan za začasnega ravnatelja knezoškofijske bogoslovnice, nato je do 1902 opravljal funkcijo ravnatelja. Od 1901 do 1909 je predaval pastoralno teologijo na bogoslovnem učiteljišču. Bil je ravnatelj Splošnega društva krščanskih družin.
Leta 1883 je postal duhovni svetnik, leta 1890 stolni kanonik in konzistorialni svetnik. Leta 1897 ga je papež imenoval za hišnega prelata. Bil je član štajerskega deželnega šolskega sveta in član mariborskega mestnega šolskega sveta. Dne 10. decembra 1901 je bil imenovan za stolnega dekana ter 1907 za stolnega prošta in ravnatelja knezoškofijske pisarne. Novembra 1908 je bil od cesarja odlikovan s križem Franc Jožefovega reda. Svoje prispevke je objavljal v Voditelju v bogoslovne vede ter bil dopisni član centralne komisije za varstvo zgodovinskih in umetnostnih spomenikov. Sodeloval je pri sestavljanju konstitucij lavantinskih škofijskih sinod. Priredil je izdajo rituala za novo lavantinsko škofijo (1896).

Nina Lončar

Viri: 
Straža, 15. maja 1916, str. 1.
Straža, 19. maja 1916, str. 4.
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1916, str. 125 – 126.
Slovenski gospodar, 18. maja 1916, str. 1, 2.
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1928, str. 354.
Rokopisna zbirka UKM.
Hribovšek, Karel