Ljudsko šolo je obiskoval v Slovenski Bistrici, nato se je vpisal na mariborsko gimnazijo. Po maturi se je vpisal na mariborsko bogoslovje (1894–1898). V mašnika je bil posvečen avgusta 1897. Istega leta je začel opravljati delo kaplana v Vojniku. Jeseni 1898 je nadaljeval študij na gregorijanski univerzi na področju cerkvenega prava ter leta 1900 doktoriral. V tem času je bil kaplan v cerkvi Maria dell' Anima. Od 1900 do 1903 je bil v Mariboru škofov tajnik, dvorni kaplan in suplent za verouk na državni realki. Do odhoda v pokoj, leta 1911 je bil za stalno nameščen na realki. Z upokojitvijo je postal ravnatelj tiskarne Sv. Cirila, središča slovenskega življa za Spodnjo Štajersko, ter z njo združene trgovine s papirjem. Tiskarna je izdajala: Slovenskega gospodarja in Stražo (trikrat na teden), Glasnik najsvetejših src, Male novice in tednik Nedelja. Jerovšek je sodeloval pri prosvetnih in gospodarskih organizacijah: Spodnještajerski ljudski posojilnici v Mariboru, Zadružni zvezi in Zadružni gospodarski banki. Udejstvoval se je tudi na političnem področju; ob prevratu 1918 je bil dejaven član Narodnega sveta, po njem član mestnega sosveta in po volitvah leta 1921 član občinskega in mestnega sveta. Leta 1924 je pripomogel k združitvi slovenskih strank v Mariboru v enotno fronto na podlagi dogovorjenega programa za delo v občinskem svetu. Leta 1925 je postal papežev komornik. Svoje prispevke s področja gospodarstva je objavljal v Slovenskem gospodarju in Straži. V izvestjih državne realke v Mariboru je objavil razpravi o rimskih katakombah (1902) in o antično-poganskem suženjstvu (1903).

Nina Lončar

Viri: 
Ilustrirani Slovenec, 1. novembra 1931, str. 350.
Slovenski gospodar (Priloga), 11. septembra 1935, str. 10 – 16.
Slovenski gospodar (Priloga), 2. novembra 1932, str. 1 – 4.
Slovenski gospodar, 6. aprila 1916, str. 1 -2.
Slovenec, 1. novembra 1932, str. 1; 9 – 10.
Slovenec, 3. novembra 1932, str. 2.
Slovenec, 4. novembra 1932, str. 2.
Slovenec 5. novembra 1933, str. 3.
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1928, str. 408.
Jerovšek, Anton
Jerovšek, Anton