Anton Krempl  se je rodil 9 . januarja 1790 na Poličkem Vrhu, številka 55, v župniji sv. Petra v Gornji Radgoni v želarski (kajžarski) hiši. Njegova starša, sta bila Mihael Krempelj in Magdalena, roj. Zemljič. Ljudsko šolo je obiskoval v Gornji Radgoni, gimnazijo v letih 1804–1805 v Mariboru, kjer je poučeval katehet Ivan Narat, pobudnik svetourbanske akademije in velik zagovornik slovenščine na prelomu iz 18. v 19. stoletje. V letih 1811–1815 je v Gradcu študiral bogoslovje. 5. in 6. razred gimnazije je opravil v Gradcu, kjer je v letih 1811–1815 študiral bogoslovje. 1809 je bil med štajerskimi brambovci. V duhovnika je bil posvečen kot tretjeletnik 21. sept. 1814, zaradi sedisvakance graške škofije v Št. Andražu (v času, ko ni  bil zaseden škofovski sedež sekovske škofije).

 Krempl je v Gradcu študiral ravno v času, ko so na graškem liceju poskusno za tri leta ustanovili stolico slovenskega jezika. Prvi profesor na stolici Janez Nepomuk Primic je zbiral okoli sebe slovenske bogoslovce in jih na predavanjih, prežetih z gorečim domoljubjem, navduševal za slovenski jezik. Temu krogu (Societas slovenica) se je pridružil tudi Krempl, ki je še zlasti kazal veliko vnemo za učenje materinščine, sestavljanje slovenskih pridig in zbiranje gradiva iz knjižnic. Svojo prvo kaplansko službo je opravljal v Svetinjah pri Ljutomeru (od 7. septembra 1815), njegov prvi župnik je bil znani narodni buditelj, navdušeni Ilirec Mihael Jaklin, sorodnik kasnejšega Kremplovega kolega Stanka Vraza. Ravno Jaklin ima največje zasluge za to, da sije mladi kaplan poglobil in dokončno izoblikoval rodoljubno slovensko in vseslovansko zavest. Novembra 1820 je postal ptujski kaplan. Na Ptuju se je srečal z zgodovinarjem Simonom Povodnom, ki ga je navdušil za domačo zgodovino. Leta 1826 je postal župnik pri sv. Lovrencu v Slovenskih goricah (danes Juršinci). Ob tristoletnici cerkve sv. Lovrenca leta 1828 je dal svojo pridigo na svoje stroške tiskati in razdeliti ljudem. Zaradi spora z dekanom je zamenjal župnijo in se preselil v Bučkovce (Mala Nedelja). Tam se je posvetil pisanju njegovega glavnega dela »Dogodivšine štajerske zemle : z' posebnim pogledom na Slovence« (Gradec, 1845).

Njegovo literarno delo je obsegal o pesmi, slovensko-nemški katekizem, molitvenik za vernike , pridige, življenje svetnikov, berilo za drugi razred, zgodovinske članke. V znak hvaležnosti so mu Štajerski Slovenci postavili spomenik na južni strani Malonedeljske cerkve. Spomenik je bil slovesno odkrit 11. avgusta 1895.

Kremplovi rokopisi in knjižnica so se po smrti večinoma porazgubili. Rokopisna zbirka Univerzitetne knjižnice Maribor hrani:
»Pesem pri Vigiliah za rajnega Verbnjaka Arneja« (Ms 76),
»Predge za Slovence . . . vkupspisane od Antona Krempl«, Ptuj, 1822–23 (Ms 82),
»Evangelji na vse nedele no svetke, na osvetke ino druge dni, kak tudi na vsaki den v Posti, zred Pasionom vseh štireh Evangelistov, 1826 (Ms 83),
»Listi ino evangelji na vse nedele, svetke ino osvetke celega leta zred celim Pasionom« 1841 (Ms 84),
»Historie ali Dogodivšine Štajerske zemle z' posebnim pogledom na Slovence« (Ms 117),
»Predga pri jezeroletnem spomini cirkvenega žegnanja velike cirkve na Ptuji v' leti 1844 (Ms 138).

Dejan Kac

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, I. knjiga, Ljubljana, 1925–1932, str. 567.
Božidar Raič, Národni koledar in letopis Matice Slovenske: za leto 1869.
Ivan Macun, Književna zgodovina Slovenskega Štajerja, v Gradcu, 1883, str. 80-83.
Karel Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, Slovenska Matica, 1896, zv. 3, str. 183-184.
Anton Medved: Anton Krempl. V: Dom in svet, 1895, 8, št. 21, str. 641-643.
Fran Ilešič: Iz prvih časov romantike. V: ČZN 1905, št. 2, str. 1-68.
Darko Friš, Mateja Matjašič Friš: "Dogodivšine štajerske zemle" Antona Krempla v "krempljih" cenzure. V: ČZN 71=36, 2000, št. 3, str. 429-456.
Krempl, Anton