NEZNANI IZRAZI

 

 


A

ADJUNKT

 

pisarniški uslužbenec po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu

AMANUENSIS

 

nižji uslužbenec, navadno v knjižnici

APOLOGET

 

zagovornik krščanskega nauka

APOLOGETIKA

 

veda, ki pojasnjuje in brani osnove krščanske vere


B
 

BIBLICIST

 

strokovnjak za biblična vprašanja

BIBLIOGRAFIJA

 

veda o popisovanju in označevanju tiskanih del;

po določeni tematiki urejen seznam tiskanih del


D
 

DEFINITOR

 

svetovalec predstojnika samostanskega reda

DEKAN

predstojnik dekanije

 

DEKANIJA

 

upravna enota katoliške cerkve, ki obsega več župnij

DOGMA

 

temeljni, nespremenljivi verski nauk

DOGMATIKA

 

nauk o dogmah


E
 

EKSEGEZA

 

besedna ali stvarna razlaga kakega teksta, zlasti svetega pisma

ERARIČEN

 

državni

ETIMOLOGIJA

 

veda o zgodovini besed, posebno njihovega izvora in pomena


F
 

FITOPATOLOGIJA

 

veda o rastlinskih boleznih

FLORINT

 

zlat ali srebrn novec


G
 

GUBERNIALEN

 

nanašajoč se na gubernij ali gubernijo

GUBERNIJA

 

višja upravna enota

GVARDIJAN

predstojnik večjega frančiškanskega, minoritskega ali kapucinskega samostana


H
 

HOMILET

 

cerkveni govornik


I
 

INSCENATOR

 

scenograf

 


K
 

KANCLER

duhovnik na škofijskem ordinariatu, ki ureja akte

 

KANONIK

duhovnik, ki ga imenuje škof za svojega svetovalca

 

KANONIST

 

strokovnjak za cerkveno pravo

KAPITELJ

 

zbor kanonikov (stolne ali nestolne cerkve)

KAPLAN

 

pomočnik župnika ali župnega upravitelja

KARDINAL

 

najvišji dostojanstvenik rimskokatoliške cerkve

KATEHET

učitelj verouka

 

KATEKIZEM

 

knjiga z osnovami krščanskega nauka

KOMORNIK

 

uslužbenec odgovoren za finančne ali gospodarske zadeve

KONGRUA

 

plača, ki jo dobi duhovnik od države

KONZISTORIJ

 

posvetovalni organ v škofiji

KONZISTORIALNI SVETNIK

škofov svetovalec

KONZULENT

 

svetovalec

KONZULTOR

 

svetovalec cerkvenega dostojanstvenika ali ustanove

KORAL

 

enoglasna liturgična glasba

KORAR

 

kanonik

KORESPONDENT

 

dopisni član

KURAT

 

vojaški duhovnik

KUSTOS

 

uslužbenec z visoko izobrazbo, ki zbira, vzdržuje in proučuje muzejske predmete


L
 

LIGVORIJANEC

 

pripadnik katoliškega meniškega reda


M
 

MISIJONAR

 

duhovnik, ki vodi v župniji misijon

MITOLOG

 

bajeslovec

MODROSLOVJE

 

filozofija

MOTET

večglasna vokalna skladba nabožne vsebine, zlasti od 13. do 18. stoletja


N
 

NORMALKA

 

osnovna šola v glavnih mestih dežel s popolnim učnim programom

NOVICIAT

 

preizkusna doba pred sprejemom v red


O
 

ORDINARIAT

 

urad za upravljanje škofije

ORGANIST

orglar

 


P
 

PASTORALNI

 

dušnopastirski

PATROLOGIJA

raziskovanje del in naukov krščanskih pisateljev prvih sedmih stoletij

 

PREFEKT

 

vzgojitelj v internatu

PRELAT

 

visok cerkveni dostojanstvenik z vodstveno funkcijo;

naziv za zaslužnega duhovnika

PROKURATOR

 

zastopnik, pooblaščenec

PROŠT

 

predstojnik kapitlja;

naziv za predstojnika pomembnejše župnije

PROVINCIAL

 

predstojnik (samostanske) province

PROVIZOR

 

upravitelj župnije


R
 

REDEMPTORIST

 

član reda, ki se ukvarja zlasti z misijoni, verskimi prireditvami

REKTOR

 

predstojnik univerze oz. nekaterih šol

REVIDENT

 

pregledovalec, nadzornik

REVIZOR

 

nadzornik, ki pregleduje poslovanje, dokumente zaradi ugotavljanja skladnosti s predpisi, zakoni


S
 

SKRIPTOR

 

strokovni uslužbenec, navadno v knjižnici

SPIRITUAL

 

duhovnik, odgovoren za duhovno vzgojo v semenišču

STARINOSLOVJE

 

arheologija

STOLNI DEKAN

kanonik, za stopnjo nižji od prošta

 

SUPLENT

profesor pripravnik

 


Š
 

ŠKOF

 

predstojnik škofije


T
 

TOPOGRAFIJA

 

opisovanje, prikazovanje česa glede na nahajališče


V
 

VIKAR

 

namestnik cerkvenega predstojnika


Ž
 

ŽUPNIK

predstojnik župnije