kristina šrot
01. Februar 2024

Naša sodelavka dr. Kristina Šrot je ob Rektorjevem dnevu 2024 prejela nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge.

Dr. Kristina Šrot je že mnoga leta povezana s knjižnicami in knjižničarstvom, od leta 1995 je zaposlena v Univerzitetni knjižnici Maribor. Leta 1998 je zaključila univerzitetni študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru za nalogo Poskus osvetlitve otroškega strahu z vidika observacije in analize konkretne risbe. Že z izbiro študija je izkazovala nagnjenost za pedagoški poklic, zato je tudi v Univerzitetni knjižnici zasedla delovno mesto bibliotekar – informator in kasneje bibliotekar – pedagog. Je koordinator izobraževalne dejavnosti Univerzitetna knjižnice Maribor. Po diplomi je leta 2000 opravila strokovni izpit iz bibliotekarstva. Leta 2016 je pridobila naziv bibliotekarska specialistka, leta 2020 pa je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Učiteljevo razumevanje pomena otrokove likovne govorice v komunikacijskem modelu književne vzgoje. Na začetku poklicne poti je sodelavka Kristina Šrot delovala tudi kot bibliotekar – informator, kjer je zavzeto izvajala in nadgrajevala informacijsko in referenčno dejavnost Univerzitetne knjižnice. Marsikateremu uporabniku knjižnice, študentu, je skozi referenčni pogovor pomagala izoblikovati njegovo informacijsko potrebo. S temeljitim poznavanjem informacijskih virov in načinov iskanja informacij je uporabniku omogočala učinkovito uporabo različnih informacijskih virov knjižnice, tiskanih in elektronskih, knjižničnih katalogov in podatkovnih zbirk ter se vseskozi prilagajala razvoju sodobne informacijske družbe, knjižničarja v njej in spremenjenih potreb in ravnanja uporabnikov v njej. In tako je še danes – strokovno opravlja pomembno dejavnost, ki združuje informacijsko dejavnost in pomoč uporabnikom pri samostojnem iskanju informacij. Tako je v UKM tudi koordinatorica in izvajalka virtualnega referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja. Zraven že zapisanega dr. Kristina Šrot opravlja tudi delno naloge strokovnega referenta na področju edukacijskih ved ter svetuje doktorskim študentom pri vsebinski utemeljitvi izvirnosti teme doktorske disertacije. Skozi vodenje in izvajanje različnih aktivnosti, informacijskih modulov knjižnice in projektov, posveča posebno pozornost informacijskemu opismenjevanju študentov Univerze v Mariboru in dijakov različnih srednjih šol, saj so kot potencialni študenti Univerze v Mariboru za knjižnico pomembna ciljna skupina uporabnikov. Poklicno področje informacijskega opismenjevanja uporabnikov tudi znanstvenoraziskovalno nadgrajuje. V soavtorstvu je kot prvi avtor objavila izvirni znanstveni članek v znanstveni reviji School libraries worldwide z naslovom The role of University of Maribor Library in library information literacy training of high school students. Nadalje je v reviji Pedagoška obzorja v soavtorstvu objavila izvirni znanstveni članek z naslovom Možnosti za vključevanje knjižnic v proces visokošolskega izobraževanja in v Reviji za elementarno izobraževanje izvirni znanstveni članek z naslovom Teacher's competences for using visual response methods in the literary education communication model. V Univerzitetni knjižnici Maribor izvaja nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo«, s katerim skuša mlade motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju knjižnic. Nadalje izvaja v UKM projekt Kulturni dnevnik, katerega bistvo je kulturna vzgoja šolajoče se mladine, vzgajanje v kritičnega in občutljivega gledalca in prihodnjega soustvarjalca kulturne krajine. Z aktivnostmi knjižnice sodeluje tudi v okviru Tednov vseživljenjskega življenja v organizaciji Andragoškega centra Slovenije. Za študente Univerze v Mariboru v sodelovanju z drugimi sodelavci knjižnice izvaja promocijo dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor z organizacijo in izvedbo dogodkov kot so  Uvajalni teden za bruce, Informativni dan UM in Študentski oktober. Pri tem sodeluje z različnimi deležniki na Univerzi v Mariboru, članicami in službami rektorata in širše, z Institutom informacijskih znanosti Maribor, Arhivom družboslovnih podatkov, Statističnim uradom Republike Slovenije, Zavodom Nefiks in z drugimi. Prepoznavnost dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor gradi tudi s promocijo dejavnosti na družbenih omrežjih. Omenimo npr. objavi na Blogu COBISS Tutorji bibliotekarji vas naučijo ločiti zrno od plev in Bibliotekarsko tutorstvo za bruce Univerze v Mariboru ter članek v reviji UMniverzum z naslovom Ponudba izobraževalnih modulov Univerzitetne knjižnice Maribor kot priložnost za študij in raziskovanje. Sodelavka dr. Kristina Šrot opravlja v Univerzitetni knjižnici Maribor izjemno pomembno dejavnost informacijskega opismenjevanja, ki z digitalno preobrazbo družbe in z razvojem naprednih informacijsko komunikacijskih orodij in umetne inteligence, ne izgublja, temveč pridobiva na pomenu. To so osebni stik, pogovor, nasvet in usmeritev s ciljem obvladovanja in krepitve sposobnosti pridobivanja, kritičnega vrednotenja in uporabe informacij, samostojne uporabe knjižnice in drugih informacijskih virov, samostojne uporabe programske in strojne opreme za uspešnost pri doseganju učnih in drugih osebnih ciljev uporabnikov. 

Tini iskreno čestitamo.

Sodelavke in sodelavci UKM