KONTAKTI
 

Božica Selinšek
Tel.: (02) 25 07 448
 

Nataša Stadler
Tel.: (02) 25 07 464

mag. Branka Kerec Prekoršek
Tel. (02) 25 07 445

CIP zapise izdelujemo tudi v času, ko je knjižnica zaradi epidemije zaprta.

Dosegljivost: od pon. do pet.: od 8.00–14.00

CIP lahko naročite vsak delavnik med 8. in 14. uro v Enoti za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva UKM ali po elektronski pošti na naslovu cip.ukm@um.si. Storitev je brezplačna.


Pred izidom publikacije je potrebno pridobiti CIP – kataložni zapis o publikaciji (cataloguing-in-publication), ki je izdelan v skladu s pravili za katalogizacijo. Vsebuje bibliografski opis in vse vpise, pod katerimi je informacija o publikaciji dostopna v vseh vrstah katalogov. Natisnjen je na hrbtu notranje naslovne strani, ločeno od drugih podatkov in v obliki, ki jo izdela pristojna ustanova.

CIP imajo monografske publikacije v slovenskem jeziku ter publikacije, ki so delo slovenskega avtorja ali slovenske založbe.

Za CIP potrebujemo:

 • zadnji korekturni izvod;
 • notranjo naslovno stran;
 • ostale prednje strani;
 • kazala;
 • kolofon.

Ustrezni podatki za identifikacijo publikacije so:

 • naslov, podnaslov;
 • podatki o avtorju, prevajalcu, ilustratorju, prireditelju, piscu spremne besede;
 • podatki o izdaji ali natisu;
 • kraj/kraji založbe;
 • založba/založbe;
 • leto izida;
 • paginacija;
 • priloge;
 • naslov knjižne zbirke, štetje v zbirki;
 • izvirni naslov (pri prevodu).

Za pravilnost posredovanih podatkov pri izdelavi zapisa CIP knjižnica ne prevzema odgovornosti.

Zapis CIP vam v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v treh delovnih dnevih izdelamo v Univerzitetni knjižnici Maribor ter v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

Pred izdelavo zapisa CIP je za večino publikacij treba pridobiti oznako ISBN ali ISSN. Dodeljuje ju Narodna in univerzitetna knižnica v Ljubljani.


Zakon o obveznem izvodu publikacij in njegove dopolnitve predpisujejo naslednje podatke, ki jih mora vsebovati kolofon:

 • ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije;
 • oznako ISBN, ISSN, ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije;
 • navedbo naziva ali imena nosilca avtorskih pravic;
 • navedbo izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve ipd.;
 • ime in priimek avtorice ali avtorja publikacije;
 • osebno ime in naslov ali firmo in sedež založnika;
 • leto izida;
 • leto natisa ali izdelave;
 • število natisnjenih izvodov;
 • maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serijske publikacije, če cena ni natisnjena drugje v publikaciji);
 • navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

ISBN (International Standard Book Number) je mednarodni sistem številčenja publikacij z namenom enkratne in nezamenljive identifikacije vsakega naslova posebej v mednarodni izmenjavi podatkov.

ISBN dobijo:

 • knjige in brošure;
 • publikacije na različnih medijih;
 • didaktični kompleti;
 • knjige na kasetah;
 • računalniški programi;
 • elektronske publikacije;
 • mikrooblike;
 • publikacije v Braillovi pisavi;
 • zemljevidi, namenjeni knjižnemu trgu.

ISMN (International Standard Music Number) je mednarodni sistem številčenja glasbenih tiskov z namenom enkratne identifikacije le-teh.

ISMN dobijo:

 • partiture;
 • pesmarice;
 • drugi glasbeni tiski.

ISSN (International Standard Serial Number) je standardizirana mednarodna oznaka, ki enkratno in neponovljivo identificira serijsko publikacijo z individualno kombinacijo številk. S tem omogoča njeno identifikacijo, ne glede na to, v katerem delu sveta izhaja.

ISSN dobijo:

 • periodični zborniki institucij, konferenc ali posvetovanj, kongresov itd.;
 • letne publikacije (letna poročila, letni programi, anali, kronike, letopisi ipd.);
 • knjižne zbirke (oznako ISSN dobi skupni naslov zbirke, v kateri sicer izhajajo monografske publikacije, vsaka s svojo ISBN številko);
 • strokovni in informativni bilteni;
 • strokovni in znanstveni časopisi;
 • splošni časopisi ali magazini;
 • časniki (dnevniki, tedniki in drugi).

PDF zloženka

Podrobnejše informacije najdete na portalu Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana (založniki).

http://www.nuk.uni-lj.si/informacije/cip


Obvezni izvod Univerze v Mariboru

KONTAKT

Neli Sorger
Tel.: (02) 25 07 453
ukm-nabava@um.si
neli.sorger@um.si


Po Pravilniku o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru mora zavezanec oddati določeno število obveznih izvodov v Univerzitetno knjižnico Maribor.

Zavezanci so založniki, izdajatelji, distributerji,ki delujejo v okviru UM in izdajajo, razširjajo in objavljajo publikacije.
Zavezanec za obvezni izvod je Univerza v Mariboru oz. njene članice.
Zaželeno je, da tudi avtorji, zaposleni na UM, zagotovijo obvezni izvod publikacije, ki jo izdajo ali objavijo v samozaložbi ali pri drugih založnikih.
Pravilnik velja od julija 2010.
Predmet obveznega izvoda UM so publikacije, ki so bile izdane, založene, objavljene, izdelane ali razmnožene na UM ali jih je UM izdala v soizdajateljstvu.
To so: 
- tiskane publikacije: knjige, brošure, serijske publikacije, separati člankov, muzikalije, kartografsko gradivo; 
- drobni tiski (vabila, plakati, programi, zloženke, ipd.); 
- zvočni zapisi na raznih nosilcih; 
- elektronske publikacije, distribuirane na fizičnih nosilcih in elektronske publikacije, dostopne na računalniških omrežjih in svetovnem spletu.
Univerzitetni knjižnici Maribor je potrebno poslati ali predložiti 2 izvoda zgoraj navedenih publikacij.
Izjeme: 
- 4 izvode prve izdaje učbenika, skript, zapiskov predavanj zavezanec odda v UKM, 
- 4 izvode knjižnici članice UM, 
- 1 tiskan in 1 elektronski izvod doktorskih disertacij in znanstvenih magistrskih del zavezanec odda UKM, 1 tiskan izvod knjižnici članice UM.
V UKM se predloži tudi 1 elektronski izvod bolonjskih magistrskih in drugih zaključnih del,1 tiskan izvod pa knjižnici članice UM.
Depozitarno okolje za predložitev elektronskih publikacij je Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru DKUM (dkum.uni-mb.si).
Zavezanci morajo oddati obvezne izvode UM najpozneje v 15 dneh po objavi ali začetku prodaje.
Upoštevanje določil Pravilnika o obveznem izvodu publikacije Univerze v Mariboru založnikom ne odvzema obveznosti do oddaje nacionalnega obveznega
izvoda, določenega z Zakonom o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS 2006/69).

Obvezne izvode, skupaj z dobavnico v dveh izvodih, dostavite na naslov:
Univerzitetna knjižnica Maribor
Enota za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva
Obvezni izvod UM
Gospejna 10
2000 Maribor