Na podlagi 343. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 46/2012 - UPB10), Zakona o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur. list RS, štev. 117/06), Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. list RS, štev. 76/05) ter Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, štev. 95/11) je ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor dne 2013 sprejela:

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
2. 2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
2. 3 Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa
2. 4 Seznam predlogov predpisov
2. 5 Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize z delovnega področja organa
2. 6 Katalog upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
2. 7 Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja
2. 8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU
4. STROŠKOVNIK
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


 

JAVNA NAROČILA
 

Evidenca javnih naročil za leto 2018
Evidenca javnih naročil za leto 2019
Dobava knjižnega in neknjižnega gradiva (osnovno)
Dobava knjižnega in neknjižnega gradiva (spremembe)
Dobava knjižnega in neknjižnega gradiva za UM (2020)
Dobava RFID (november, 2021)