Sestava Komisije za kakovost UKM

Aleksandra Grajfoner (predsednica)
(02) 25 07 456
sandra.grajfoner@um.si

Sandra Kurnik Zupanič
(02) 25 07 424
sandra.kurnik@um.si

Mojca Žuželj Ogrizek
(02) 25 07 489
mojca.zuzelj@um.si

Brina Klemenčič
(02) 25 07 478
brina.klemencic@um.si

Jerneja Grašič
(02) 25 07 428
jerneja.grasic@um.si

Brigita Ačko
(02) 25 07 443
brigita.acko@um.si

 
 

LETNI PROGRAMI DELA KOMISIJE ZA KAKOVOST UKM VKLJUČUJEJO NASLEDNJE PERMANENTNE NALOGE:

 • izvajanje meritev na podlagi kazalnikov kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti na UM za posamezno študijsko leto;

 • izvajanje samoevalvacije Univerzitetne knjižnice Maribor za posamezno študijsko leto;

 • izdelava Samoevalvacijskega poročila UKM za posamezno študijsko leto in analiza uspešnosti knjižnične dejavnosti UKM;

 • sodelovanje pri zakonodajnih spremembah s področja knjižničarstva, visokega šolstva in kulture, predlaganje sprememb in dopolnitev zakonodaje in pravilnikov;

 • analiza trenda razvoja knjižnične dejavnosti UM na podlagi samoevalvacij in kazalnikov kakovosti;

 • izvajanje ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM in primerjalne analize s preteklimi  anketami ter predstavitev različnim deležnikom UM;

 • izvajanje ankete o zadovoljstvu zaposlenih v UKM in primerjalne analize s preteklimi  anketami ter predstavitev različnim deležnikom UM ipd.

 


STRATEGIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI UKM


Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je postati evropsko primerljiva, sodobna osrednja univerzitetna knjižnica, ki deluje po načelih bibliotekarske vede ter svoj razvoj usklajuje z razvojem pedagoških, znanstvenoraziskovalnih in strokovnih področij Univerze v Mariboru. V tej temeljni usmeritvi bo posebna pozornost usmerjena k atributom:

 • poslanstvo (Univerzitetna knjižnica Maribor mora imeti jasno poslanstvo in cilje, kratkoročne in dolgoročne. Ugotavljanje kakovosti in uspešnosti mora biti tesno povezano s poslanstvom in cilji univerze, knjižnica pa vključena v vse procese načrtovanja, zlasti strateškega planiranja univerze.);
 • osrednjost (Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica ima nosilno in koordinacijsko vlogo v knjižničnem informacijskem sistemu Univerze v Mariboru. Intenzivno sodelovanje z visokošolskimi knjižnicami UM se odraža v dvigu ravni kakovosti knjižničnih storitev Univerze v Mariboru.);
 • nacionalnost (Univerzitetna knjižnica Maribor je skrbnica in varuhinja obveznega izvoda Republike Slovenije in po Zakonu o obveznem izvodu druga depozitna knjižnica. Kot varuhinja kulturne dediščine Slovenije mora posvečati posebno pozornost varovanju, zaščiti in skladiščenju arhivskega in drugega obveznega izvoda.);
 • regionalnost (Domoznanska dejavnost ima v Univerzitetni knjižnici Maribor stoletno tradicijo. Neprecenljiva domoznanska dokumentacija in domoznansko gradivo, ki se dnevno dopolnjuje, je bogat vir podatkov znanstvenikom, raziskovalcem, študentom in drugim uporabnikom. Domoznanska usmeritev knjižnice v mesto Maribor in širšo regijo je dodana vrednost k vlogi univerzitetne knjižnice.);
 • ciljna usmerjenost (Knjižnica mora biti sposobna postavljati in preverjati kratkoročne in dolgoročne strateške cilje, katerih doseganje je merljivo, ter znati opredeliti in uporabljati merila, ki bodo pokazala, kako uspešna je pri izpopolnjevanju svojega poslanstva in ciljev.);
 • organiziranost (Knjižnica mora imeti učinkovit sistem vodenja, ki bo zagotavljal kar najbolj uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Organizacija, struktura in postopki vodenja morajo biti jasno definirani in razumljivi.);
 • kakovost (Zagotavljanje kakovosti storitev mora biti del poslanstva in ciljev Univerzitetne knjižnice Maribor. V svoje poslanstvo in cilje bo knjižnica vključila nenehno skrb za kakovost storitev in s tem povezano vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti delovanja knjižnice kot osrednje univerzitetne knjižnice. Knjižnica bo svoje delovanje vrednotila glede na svoje poslanstvo in cilje, poslanstvo in cilje univerze ter glede na potrebe uporabnikov.);
 • uspešnost (V evalvacijske postopke mora Univerzitetna knjižnica Maribor ustrezno vključiti uporabnike, s katerimi bo ugotavljala, kako dobro izpolnjuje poslanstvo in v kakšni meri uresničuje zastavljene cilje. Evalvacija mora biti kontinuiran proces in mora temeljiti na merljivih rezultatih dela, tako kvantitativnih kot kvalitativnih. Svojo uspešnost bo presojala na podlagi vrednotenja kakovosti knjižničnih storitev, pedagoške funkcije knjižnice, vloženih virov, dostopnosti informacijskih virov, knjižničnega osebja, prostorov in opreme ter vodenja knjižnice in knjižničnega proračuna.);
 • aktualnost/temeljnost (Razvoj knjižničnih zbirk je nenehen in trajen proces, ki vključuje določanje ciljev razvoja zbirk za različna področja, vrednotenje zbirk, načrtovanje in implementacijo. Univerzitetna knjižnica mora zagotavljati knjižnične zbirke, ki zagotavljajo izpopolnitev raziskovalnih, izobraževalnih, umetniških in strokovnih potreb akademskega osebja in študentov.);
 • dovzetnost (Knjižnica je dinamičen organizem, ker se spreminjajo cilji in potrebe univerze in okolja.);
 • knjižnica kot učni center (Vloga knjižnice kot učnega centra je osrednjega pomena za realizacijo učnih ciljev izobraževalne ustanove. Kakovost zbirk, njihova relevantnost za obstoječe izobraževalne programe ter pogostost njihove uporabe so temeljne značilnosti takšnega centra. Učno osebje mora v okviru izobraževalnega procesa nenehno poudarjati pomen uporabe informacijskih virov, ki je dejavnik strokovne ter osebne rasti in razvoja vsakega posameznika.);
 • pripadnost/motiviranost zaposlenih (Samo motiviran delavec je ključ do kakovosti. Pospeševanje timskega dela, spodbujanje postavljanja in doseganja osebnih ciljev ter skupnih ciljev Univerzitetne knjižnice Maribor, spodbujanje strokovne in osebne rasti zaposlenih ter dobri medsebojni odnosi vodijo do celovitega in zaključenega kroga zagotavljanja kakovosti.).

Samoevalvacijska poročila UKM


Kakovost knjižnične dejavnosti na UM