UM, UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

Gospejna ulica 10, 2000 Maribor
Tel. št.. +386 2 25 07 400
Fax: +386 2 25 26 087
E- pošta: tajnistvo.ukm@um.si
Domača stran: ukm.um.si
Socialna omrežja: facebook, instagram

OSEBNA IZKAZNICA:

TR: 01100-6030720796, UJP Slovenska Bistrica
Matična številka: 5052114
Identifikacijska št. za DDV: SI11537213

Kratek opis delovnega področja organa:

V okviru javne službe:
1. Kot univerzitetna knjižnica

 • sistematično zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standardi, patenti, zbirke podatkov, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v tiskani, elektronski in AV obliki, ki je potrebno za izvajanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega procesa na mariborski univerzi;
 • zagotavlja dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
 • izdeluje knjižne kataloge, podatkovne zbirke in drugih informacijske vire;
 • izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
 • skrbi za raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike;
 • skrbi za medknjižnično izposojo ter posredovanje knjižničnega gradiva in informacij;
 • koordinira delovanje knjižničnega sistema mariborske univerze;
 • prireja razstave, sejme in kongrese;
 • dviguje informacijsko pismenost študentov in zaposlenih na mariborski univerzi z organizacijo izobraževanja o iskanju, vrednotenju, zbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov.

2. Kot osrednja domoznanska knjižnica

 • sistematično zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, rokopisi, raritete, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v tiskani, elektronski in AV obliki na štajerskem območju;
 • posreduje domoznanske informacije;
 • prireja razstave, sejme in kongrese.

3. Kot druga depozitarna organizacija (slovenska arhivska knjižnica)

 • sistematično zbira, obdeluje, hrani ter varuje in šščiti temeljno nacionalno zbirko – sloveniko;
 • varuje in ščiti slovenske pisno  kulturno dediščino.

Poleg javne službe:

 • izdaja in prodaja knjige, revij in periodike ter posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
 • drugo založništvo;
 • drugo tiskarstvo;
 • knjigoveštvo in dodelava;
 • razmnoževanje zvočnih zapisov, videozapisov in računalniških zapisov;
 • fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
 • dejavnost knjigarn;
 • svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
 • druge storitve zainteresiranim v  okviru svoje dejavnosti.


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

ORGANI:

STROKOVNI SVET UKM je strokovni organ druge članice univerze, ki ga sestavljajo direktor oziroma ravnatelj, štirje zaposleni te druge članice, ki jih izvolijo vsi delavci druge članice, trije predstavniki univerze, ki jih na predlog rektorja imenuje Upravni odbor univerze ter en študent, ki ga imenuje v strokovni svet članice študentski svet druge članice oziroma za Univerzitetno knjižnico Maribor Študentski svet Univerze v Mariboru.
Mandatna doba članov strokovnega sveta traja štiri leta, predstavnika študentov pa dve leti.
Ravnatelj oziroma direktor je član strokovnega sveta po svoji funkciji.
Kontaktna oseba: Mojca Žuželj Ogrizek, E-pošta: mojca.zuzelj@um.si, Tel.št.: 02 25 07 489

RAVNATELJ je strokovni vodja UKM. Imenuje ga rektor univerze po javnem razpisu in prehodnem mnenju strokovnega sveta ter mnenja Senata univerze za dobo 4 let in je po preteku tega mandata ponovno imenovan.
Ravnateljica: mag. Dunja Legat
Kontaktna oseba: Vlasta Simonič, tajnica ravnateljice
Tel.št.: +386 2 25 07 485
E-pošta: tajnistvo.ukm@um.si

Seznam enot in služb UKM
 

RAVNATELJSTVO
Vodja: mag. Dunja Legat
Kontaktna oseba: Vlasta Simonič, tajnica ravnateljice
Tel.: (02) 25 07 485
E-pošta: tajnistvo.ukm@um.si

ENOTA ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Predstojnica: mag. Branka Kerec Prekoršek
Tel.: (02) 25 07 445
E-pošta: branka.kerec@um.si

ENOTA ZA DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE
Predstojnica: dr. Vlasta Stavbar
Tel.: (02) 25 07 434
E-pošta: vlasta.stavbar@um.si

ENOTA ZA PODPORO ŠTUDIJU IN RAZISKOVANJU
Vodja: Mateja Borak
Tel.: (02) 25 07 470
E-pošta: mateja.borak@um.si

ENOTA ZA INFORMATIKO IN DIGITALNO KNJIŽNICO
Vodja: Miloš Petrovič
Tel.: (02) 25 07 432
E-pošta: milos.petrovic@um.si

ENOTA ZA IZPOSOJO IN POSREDOVANJA DOKUMENTOV
Predstojnica: Sandra Kurnik Zupanič
Tel.: (02) 25 07 424
E-pošta: sandra.kurnik@um.si

Vodja: Maja Jelen
Tel: (02) 25 97 438
E-pošta: maja.jelen@um.si

TAJNIŠTVO UKM 
Vodja: Mojca Žuželj Ogrizek
Tel.: (02) 25 07 489
E-pošta: mojca.zuzelj@um.si

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Vodja: Majda Belec
Tel.: (02) 25 07 482
E-pošta: majda.belec@um.si

TEHNIČNA SLUŽBA
Vodja: Andrej Strelec
Tel.: (02) 25 07 415
E-pošta: andrej.strelec@um.si