Seznam zbirk podatkov:

 • COBISS/OPAC UKM

Institucija:

UM UKM, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Naslov zbirke podatkov:

COBISS/OPAC UKM

Področje:

Kultura, šolstvo in izobraževanje, knjižničarstvo

Opis vsebine:

COBISS/OPAC UKM je javno dostopen knjižnični katalog s podatki o knjižničnem gradivu UKM in drugimi bibliografskimi podatki.

Pravne podlage:

Zakon o knjižničarstvu

Ključne besede:

Knjižnica, podatki, UKM, knjižnični katalog

Geografsko območje:

Slovenija

Dostopnost podatkov:

Javno dostopni na spletnem naslovu: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search/simple?db=ukm

Posebni pogoji za uporabo:

Ni podatka.

Posebni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe licence:               

Ni podatka.

Datum nastanka:

1987

Pogostost osveževanja podatkov:

Dnevno.

Oblika zapisa:

html

Jezik zapisa:

slovenščina

Povezanost z drugimi podatkovnimi zbirkami:

Povezan z bazami COBISS.

Odgovorna oseba:

mag. Branka Kerec Prekoršek in Sandra Kurnik Zupanič;

E-pošta:  branka.kerec@um.si; sandra.kurnik@um.si

 

 • Mariborski biografski leksikon

Institucija:

UM UKM, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Naslov zbirke podatkov:

Mariborski biografski leksikon

Področje:

Kultura

Opis vsebine:

Leksikon ponuja biografske podatke o osebah, ki so bile rojene v Mariboru ali so se tu šolale, delovale ali pisale o mestu ter ga na nek način zaznamovale. Spletni biografski leksikon Mariborčani se sproti dopolnjuje in ta čas vsebuje biografske podatke za več kot sto oseb.

Pravne podlage:

Zakon o knjižničarstvu

Ključne besede:

Leksikoni, biografije, Maribor, osebnosti

Geografsko območje:

Slovenija

Dostopnost podatkov:

Javno dostopni podatki na spletnem naslovu: https://ukm.um.si/mariborski-biografski-leksikon

Posebni pogoji za uporabo:

Avtor spletnega biografskega leksikona Mariborčani in lastnik avtorskih pravic je Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo. Besedilo in slikovno gradivo je dovoljeno razmnožiti samo za zasebno rabo fizičnih oseb in za informativne ter študijske namene, pri čemer je obvezna navedba vira.

Posebni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe:            

Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna).

Datum nastanka:

2006

Pogostost osveževanja podatkov:

Letno se dodajajo nova gesla

Oblika zapisa:

html

Jezik zapisa:

slovenščina

Povezanost z drugimi podatkovnimi zbirkami:

Ni povezave.

Odgovorna oseba:

dr. Vlasta Stavbar, E-pošta: vlasta.stavbar@um.si.

 

 • Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

Institucija:

UM UKM, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Naslov zbirke podatkov:

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

Področje:

Kultura, šolstvo in izobraževanje, knjižničarstvo

Opis vsebine:

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM) je institucionalni repozitorij Univerze v Mariboru. Podpira odprti dostop do znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in drugih del in raziskovalnih podatkov, ki nastajajo na univerzi v procesih raziskovanja in izobraževanja. DKUM vsebuje dela vseh članic Univerze v Mariboru. Zraven diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih del študentov vključujemo tudi recenzirane objave iz sofinanciranih projektov, elektronske visokošolske učbenike in učna gradiva ter druga dela, katerih avtorji so sodelavci Univerze v Mariboru ali je Univerza v Mariboru njih založnik.

Pravne podlage:

Zakon o knjižničarstvu

Ključne besede:

digitalna knjižnica, UM, diplomske naloge, magistrske naloge, doktorske naloge, učna gradiva

Geografsko območje:

Slovenija

Dostopnost podatkov:

Javno dostopni na spletnem naslovu: https://dk.um.si/info/index.php/slo/

Posebni pogoji za uporabo:

Pogoji uporabe podatkov za zapise s polnim besedilom ali druge oblike polne vsebine:

Dostop do vseh ali nekaterih zapisov je nadzorovan.

Kopijo zapisa v polni obliki se lahko uporabi za:

 • prikaz ali izvedbo v poljubnem formatu ali mediju
 • za osebno študijo ali raziskavo, za izobraževalne in neprofitne namene brez predhodnega dovoljenja ali plačila pod pogojem, da: so navedeni avtorji, naslov in polni bibliografski podatki, je naveden URL naslov in/ali povezava do izvorne spletne strani metapodatkovnega zapisa, je navedena izvirna izjava o avtorskih pravicah, je navedena izvirna izjava z dovoljenji za uporabo, polna vsebina ni spremenjena na noben način.

Polne vsebine se ne sme zbirati s pomočjo robotov, razen prehodno za indeksiranje polnega besedila za potrebe iskanja ali analize citiranosti.

Polne vsebine se ne sme komercialno prodajati v nobenem formatu ali mediju brez predhodnega dovoljenja od nosilca avtorskih pravic.

Nekatere polne vsebine so označene z različnimi dovoljenji za uporabo in pogoji uporabe.

Pogoji uporabe metapodatkov za podatke, ki opisujejo zapise v repozitoriju:

 • dostop do vseh ali nekaterih metapodatkov je nadzorovan.
 • metapodatke se lahko ponovno uporabi v poljubnem mediju brez predhodnega dovoljenja za neprofitne namene pod pogojem, da:
  • je podan OAI identifikator ali URL povezava do izvornega metapodatkovnega zapisa
  • je omenjena DKUM (Digitalna knjižnica Univerza v Mariboru).

Posebni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe:            

Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna).

Datum nastanka:

2007

Pogostost osveževanja podatkov:

Po potrebi

Oblika zapisa:

html

Jezik zapisa:

slovenščina

Povezanost z drugimi podatkovnimi zbirkami:

Ni povezave.

Odgovorna oseba:

mag. Dunja Legat

E-pošta: dunja.legat@um.si

 

 • Repozitorij UKM

Institucija:

UM UKM, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Naslov zbirke podatkov:

Repozitorij UKM

Področje:

kultura, šolstvo in izobraževanje, knjižničarstvo, kulturna zgodovina, biografije, pisna kulturna dediščina

Opis vsebine:

Repozitorij UKM je izhodiščni portal za pregledovanje digitaliziranega gradiva UKM. Obsega sedem zbirk:

 • Iz zakladnice UKM,
 • Mariborenzija
 • Štajerska
 • Univerzitetne zgodbe
 • Zapuščine UKM
 • Domoznanske pripovedi
 • Mladi za napredek Maribora.

Pravne podlage:

Smernice za zajem, dolgotrajno hranjenje in dostop do e-vsebin kulturne dediščine. Digitalna agenda na področju kulture. Ljubljana 2013; Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva. NUK, Ljubljana, 2010.

Ključne besede:

Repozitorij, UKM, zapuščine, digitalizirano gradivo, pisna kulturna dediščina,  Iz zakladnice UKM, Mariborenzija, Mladi za napredek Maribor, Štajerska,  Domoznanske pripovedi, Univerzitetne zgodbe

Geografsko območje:

Slovenija, Avstrija

Dostopnost podatkov:

Javno dostopni na spletnem naslovu: https://dr.ukm.um.si/

Posebni pogoji za uporabo:

Del digitaliziranega gradiva na portalu je zaradi svoje starosti prost pravic, kar pomeni, da je uporaba prosta za kogar koli. Na portalu je tovrstno gradivo v polju pravice označeno kot javna domena.

Pri vsaki ponovni uporabi ali reprodukciji (v tisku, na spletu ali na drugih medijih) katerega koli gradiva s portala je potrebno kot vir obvezno navesti: Repozitorij UKM; (https://dr.ukm.um.si/).

Del gradiva, ki je lahko izvorno digitalno ali digitalizirano, je na portalu v polju pravice označeno kot prost dostop, pravice pridržane. Uporaba tovrstnega gradiva je možna le ob upoštevanju določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007), ki navaja, da fizična oseba lahko prosto reproducira delo na katerem koli nosilcu, če:

 • to stori za privatno uporabo,
 • primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti,
 • pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.

Posebni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe:            

Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna).

Datum nastanka:

November 2016

Pogostost osveževanja podatkov:

Po potrebi

Oblika zapisa:

html

Jezik zapisa:

slovenščina

Povezanost z drugimi podatkovnimi zbirkami:

Mladi za napredek Maribora:

https://zpm-mb.si/programi/mladi-za-napredek-maribora/

Portal Kamra:  https://www.kamra.si/

dLib: https://www.dlib.si/

Odgovorna oseba:

dr. Vlasta Stavbar, E-pošta: vlasta.stavbar@um.si