Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17., in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 146/22). Enotni stroškovnik se uporablja od 26.11.2022 dalje.

16. člen

(stroški posredovanja informacij)

(1) Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

(2) Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, organ zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:

1.      prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
2.      pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
3.      pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
4.      izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
5.      poštnino za pošiljanje po pošti.

(3) Organ ne zaračuna stroškov:

1.      za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. točke prejšnjega odstavka,
2.      za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
3.      za telefonsko posredovanje informacij,
4.      za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. točke prejšnjega odstavka,
5.      za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

(4) Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

17. člen

(enotni stroškovnik)

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3.      ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7.      elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8.      elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9.      elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11.   pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12.   poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.