Prikaz organiziranosti Univerzitetne knjižice Maribor

Grafika o enotah UKM

STROKOVNI SVET UKM

Strokovni svet je strokovni organ druge članice univerze, ki ga sestavljajo direktor oziroma ravnatelj, štirje zaposleni te druge članice, ki jih izvolijo vsi delavci druge članice, trije predstavniki univerze, ki jih na predlog rektorja imenuje Upravni odbor univerze ter en študent, ki ga imenuje v strokovni svet članice študentski svet druge članice oziroma za Univerzitetno knjižnico Maribor Študentski svet Univerze v Mariboru.
Mandatna doba članov strokovnega sveta traja štiri leta, predstavnika študentov pa dve leti.
Ravnatelj oziroma direktor je član strokovnega sveta po svoji funkciji.

 • mag. Dunja Legat - ravnateljica
 • Bojan Oštir
 • dr. Vlasta Stavbar
 • doc. dr. Jerneja Ferlež
 • Sandra Kurnik Zupanič
 • red. prof. dr. Janja Hojnik
 • red. prof. dr. Dean Korošak
 • red. prof. dr. Borut Žalik
 • Nomi Hrast, predstavnica študentov za mandatno obdobje do 22. 6. 2023

Strokovni svet UKM:

 • obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih raziskovalnega programa in drugih programskih zadevah;
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja;
 • spremlja izvajanje programov dela in razvoja;
 • daje ravnatelju oziroma direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
 • daje rektorju univerze mnenje o kandidatu za ravnatelja oziroma direktorja;
 • opravlja druge strokovne naloge, ki jih določa zakon ali ta statut.

Poslovnik Strokovnega sveta UKM


 

RAVNATELJSTVO vodi ravnateljica, ki v štiriletnem obdobju imenovanja skrbi za uspešno, odgovorno, učinkovito in razvojno naravnano izvajanje knjižnične dejavnosti, ki jo Univerzitetni knjižnici Maribor v okviru javne službe nalaga univerzitetno, regijsko in nacionalno okolje ter je opredeljena v zapisanem poslanstvu knjižnice. Bistvena naloga ravnateljstva je izpolnjevanje zastavljenih kratkoročnih ciljev, ki so opredeljeni v letnih delovnih načrtih.

Njeno ožjo ekipo sestavljajo: Mojca Žuželj Ogrizek (tajnik knjižnice za poslovna vprašanja), Vlasta Simonič (tajnica ravnateljstva) in dr. Jerneja Ferlež (stiki z javnostjo; kontakt za lobiste)

Dunja Legat

Ravnateljica:
mag. Dunja Legat
dunja.legat@um.si
02 250 7 485


 

TAJNIŠTVO UKM skrbi za upravne, administrativne, pravne, kadrovske, finančno-računovodske in tehnične (vzdrževanje in varnost) zadeve. V enoto spadata Finančno-računovodska služba in Tehnične službe.

Vodja: Mojca Žuželj Ogrizek
mojca.zuzelj@um.si
02 250 7 489

 


 

ENOTA ZA PODPORO ŠTUDIJU IN RAZISKOVANJU upravlja z zbirkami gradiva  z določenega strokovnega področja  (v tiskani ali elektronski obliki) v procesu od nabave do izposoje. Uporabnikom pomaga pri iskanju, zbiranju in vrednotenju informacij. V okviru izobraževalne dejavnosti knjižnice sodeluje pri informacijskem opismenjevanju, izobraževanju uporabnikov za upravljanje z bibliografskimi referencami in odprtim dostopom.  Koordinira bibliografijo UM.

Mateja Pongrac

Vodja: Mateja Borak
mateja.borak@um.si
02 250 7 471


 

ENOTA ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA skrbi za nabavo, bibliografsko obdelavo in opremo knjižničnega gradiva, izdeluje CIP zapise in izvaja  knjigoveška opravila. 

Predstojnica enote: mag. Branka Kerec Prekoršek
branka.kerec@um.si
02 250 7 445


 

ENOTA ZA INFORMATIKO IN DIGITALNO KNJIŽNICO skrbi za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema UKM, repozitorija digitalnih objektov e-UkM in Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Prav tako razvija lastne aplikacije, koordinira in izvaja digitalizacijo gradiv ter skrbi za vnašanje digitalnega in digitaliziranega gradiva v repozitorij digitalnih objektov e-UkM in trajno hranjenje digitalnih vsebin. V skladu s strateškim načrtom, obstoječimi projekti in raziskovalno agendo spremlja in testira odprtokodne programske rešitve knjižnično-bibliotekarskih in informacijskih storitev. Enota je zadolžena za nabavo, promocijo, celovito vzdrževanje in dostop do elektronskih virov ter razvoj storitev za podporo učenju in poučevanju (vključevanje sodobne IKT tehnologije v študijski proces – e-izobraževanje), organizacijo učnih vsebin in izvedbo izobraževanj oz. usposabljanj.

Vodja: Miloš Petrovič
milos.petrovic@um.si
02 250 7 432


 

ENOTA ZA IZPOSOJO IN POSREDOVANJE DOKUMENTOV skrbi za izposojo in urejanje knjižničnega gradiva v prostem pristopu ter v skladiščih in za izposojo gradiva in posredovanje dokumentov  iz drugih slovenskih in tujih knjižnic oz. v druge slovenske in tuje knjižnice. Enota vpisuje nove člane in  ureja evidenco članov knjižnice ter  opravlja informacijsko in referenčno dejavnost in nudi pomoč uporabnikom pri samostojni uporabi storitev knjižnice.

Sandra Kurnik Zupanič

Predstojnica enote: Sandra Kurnik Zupanič
sandra.kurnik@um.si
02 250 7 424

Vodja: Maja Jelen
maja.jelen@um.si
02 250 7 438


 

ENOTA ZA DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE zbira, hrani in vsebinsko obdeluje gradivo z območja Maribora in severovzhodne Slovenije. Uporabnikom pomaga pri iskanju in zbiranju informacij o dogajanjih ter posameznikih, ki so povezani z omenjeno regijo. Poleg informacij iz časopisja in literature lahko uporabniki raziskujejo tudi rokopisno gradivo, drobne tiske (razglednice, fotografije, plakate ...) in muzikalije. V čitalnici Enote za domoznanstvo lahko uporabniki pregledujejo tudi raritetno in dragoceno gradivo.

Vlasta Stavbar

Predstojnica enote: dr. Vlasta Stavbar
vlasta.stavbar@um.si
02 250 7 434


Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor