Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (https://ukm.um.si) v html, pdf in izjemoma MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.
Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro pri referentki  ge. Vlasti Simonič oz. vodji tajništva ge. Mojci Žuželj Ogrizek v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro.

Obvezni podatki, ki jih morajo vlagatelji navesti v zahtevi za dostop do informacije javnega značaja:

  1. navesti je potrebno navedbo organa, kateremu se pošilja (Univerza v Mariboru Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor)
  2. navedba zastopnika organa (ravnateljica mag. Dunja Legat)
  3. ime in stalno bivališče vlagatelja zahteve oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca)
  4. navedba  informacije, s katero se vlagatelj želi seznaniti
  5. način seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora vlagatelj opredeliti:

  1. informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti
  2. na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa)
  3. za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti.

Način vložitve zahteve: pisno.

Predviden rok za odločitev o zahtevi: 20 delovnih dni od datuma prejema popolne zahteve, zaradi izjemnih okoliščin pa je lahko s sklepom ta rok podaljšan za dodatnih 30 delovnih dni.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16).