Letn. 78 = n.v. 43, št. 1

KAZALO / CONTENT

 

  Im memoriam
Marjan Žnidarič Milan Ževart 1927-2006 
  Razprave - studies
Matjaž Ravbar Politično delovanje karpatskih Nemcev
(Political activities on the part of carpathian Germans)
Matejka Križan Katoliško politično društvo v Mariboru v luči Slovenskega gospodarja
(The catholic political society in Maribor as viewed by Slovenski gospodar)
Marjan Toš Franc Robič (1841-1913), Profesor, slovenski javni in narodnobuditeljski delavec, deželni in državni poslanec, umni gospodar
(Franc Robič (1841-1913), teacher, slovenian public and national renaissance promotor, provincial and state deputy, wise master)
Boris Mlakar Tragično srečanje z revolucijo: primer Narteja Velikonje
(A tragic meeting with the revolution: the case of Narte Velikonja)
Aleksander Lorenčič Gospodarstvo v ptujski občini v osemdesetih
(The economy in the Ptuj municipality during the eighties)
Borut Zidar Pojmi pri zgodovini v osnovni šoli
(Concepts in the subject of history in elementary school)
Irena Stramljič Breznik Historiat poimenovalne in pojmovne raznolikosti za leksemske združbe v slovenistiki
(The history of the denominational and conceptual variety for leximic associations in slovenian linguistic studies)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Peter Wiesflecker Miha Preinfalk: Po sledeh mogočnega tura
Franc Rozman Štefan Kočevar - rodoljub slovenski
Marjan Toš Ptuj in leto 1991, Spominski zbornik pričevanj, spominov ion dokumentov
Emil Tokarz Marko Jesenšek: The slovene language in the alpine and pannonian language area: the history of the slovene language
 

 

Letn. 78 = n.v. 43, št. 2/3

KAZALO - CONTENTS
 

  Razprave - studies
Stanislav Južnič Plovba proti toku
(Upstream navigation)
Andrej Studen "Ne pij več in bodi srečen!" Poročila dunajskega Gesundheits-Zeitung o protialkoholnem gibanju v Ameriki in Evropi v 30-ih letih 19. stoletja
("Do not drink nad be merry!" Reports by the Vienna Gesundheits-Zeitung on the anti-alcohol movement in America and in Europe during the 30s of the 19th century)
Jerneja Pavlič Kulturno življenje celjskih Nemcev med prvo svetovno vojno
(Cultural life of the Celje Germans during the first world war)
Bruno Hartman Mariborsko filharmonično društvo
(The Maribor philharmonic society)
Marko Žuraj Ustanovitev in delovanje Jugoslovanske demokratske stranke na Štajerskem v letih 1918-1920
(The establishment and the development of the Yugoslav democratic party in Styria, 1918-1920)
Ljubica Šuligoj Primorski begunci med svetovnima vojnama na ptujskem območju
(Littoral refugess between between the two world wars in the Ptuj area)
Aleksander Lorenčič Stečaji in usoda večjih podjetij na Ptujskem v tranzicijskem obdobju
(Bankruptcies and the fate of major enterprises in the Ptuj region during the transition period)
Tanja Hohnec "Muzealizacija" kulturnega spomenika na primeru celjske regije
(The "musealization" of a cultural monument, the case of the Celje region)
Mojca Tomišić Obravnava glagolov s se v vzhodnoštajerskih slovnicah
(The treatment of verbs with se in Eastern slovene grammars)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franc Rozman Darko Friš, Mateja Matjašič Friš: Turner Pavel: Objava arhivskih dokumentov  
Marjan Toš Valentina Varl: Pohorsko steklo - steklo z dušo 
Nada Šabec Thomas F. Magner, Dunja Jutronić: Rječnik splitskog govora - A dictionary of Split dialect
Jožica Čeh Prvi slovenski narečni roman. Jože Ftičar: Za napršnjek vedrine I,II
 

 

Letn. 78 = n.v. 43, št. 4

KAZALO / CONTENT

  In memoriam
Jože Žontar Anton Leskovec (1928-2007) 
  Razprave - Studies
Nenad Plemeniti Loški grad, leto 1315 in bojna oprema posameznika
(The Loka Castle, the Year 1315 and the Individual's Battle Gear) 
Dejan Zadravec Ignac Marija grof Attems in gospostvo Podčetrtek do začetka 18. stoletja
(Ignac Marija Count Attems and the Podčertek Manor until the 18th Century)
Darko Štrafela Državnozborske volitve na slovenskem Štajerskem leta 1911
(The National Assembly Elections in the Slovene Styria in 1911)
Aleš Marđetko,
Hilda Bedrač
Po sledeh nekdanjih mlinov v občini Trnovska vas
(On the Track of Onetime Mills in the Trnovska vas Municipality)
Marjan Toš Pol stoletja organiziranega sladkovodnega ribištva na lenarškem območju
(Half a Century of Organised Fresh WaterFishing in the Lenart Area)
Matej Vranješ Ovčerejci, lovci, naravovarstveniki, podjetnik? Pogled na Triglavski narodni park in
dediščino iz doline Trente

(Breeders, Hunters, Nature Conservationsts, Businessmen? A Look at the Triglav
National Park and the Trenta Valley Heritage)
Božidar Jezernik Podoba Valentina Vodnika in razumevanje njegove ode Ilirija oživljena
(The image of Valentin Vodnik and his "Illyria Enlivened")
  Mnenja - Opinions
Bruno Hartman Protislovni navedek
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Franc Rozman Fritz Fellner - Doris A. Corradini: österreichische Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein biographisch - bibliographisches Lexikon 
Peter Wiesflecker Wolfram Dornik - Rudolf Grasmug - Stefan Karner (Hg.): Grenzenlos. Oesterreich. Slowenien und Ungarn 1914-2004. Beitragsband zur Austellung im Gerberhaus Fehring

Marjan Toš, 
Tone Petek

Podvolovljek skozi čas 
Jerneja Ferlež, Ivanka Počkar Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov: življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na primeru Brežic 
Marija Makarovič, Mojca Ramšak Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji/Social and Cultural Imagery of Breast Cancer in Slovenia 
Marjan Toš Vsakdanjik v judovski tradiciji (Dokumentarna razstava v mariborski Sinagogi 2.9.-14.9.2007)