Let. 82 = n.v. 47, zv. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji - Anniversaries
Lučka Lorber Zaslužni profesor dr. Borut Belec – osemdesetletnik 
   
  Razprave - studies
Barbara Bedenik Dva urbarja ptujske gospoščine ob koncu 16. stoletja
(Two Land Registries of the Ptuj Dominion at the End of the 16th Century)
Irena Marković Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ekspedicija Lewisa in Clarka 1804–1806. III. del: Pot ekspedicijskega potovanja
(Discovering the West Part of the North America in the Beginning of the 19th Century. The Lewis and Clark Expedition (1804–1806). Part III.: The Expedition Route)
Janez Cvirn Štajerski provizorični deželni zbor 1848 in narodno vprašanje
(The Styria Provisory Provincial Assembly in 1848 and the National Question)
Boža Grafenauer Poizkus rekonstrukcije praznikov v Blačah na primeru pisemskega gradiva
(An Attempt of Reconstructing the Holidays in Blače on the Basis of Personal Letters)
Alenka Valh Lopert,
Mihaela Koletnik
Mariborščina kot identitetni dejavnik v radijskem diskurzu
(The Maribor Language as the Identity Factor in Radio Discourse)
 

 

Let. 82 = n.v. 47, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - Studies
Andrej Rahten

Mednarodne okoliščine Maistrove akcije
(International Circumstances of Maister's Action)

Damijan Guštin

Strateško-operativna (za)misel Rudolfa Maistra o uporabi oboroženih sil v času gradnje nacionalne drzave 1918-1919
(The Strategic and Operative Idea (Thought) Rudolf Maister's to Use Armed Forces in the Times of Establishing the National State 1918-1919)

Vincenc Rajšp

General Maister in slovenska severna meja
(General Maister and the Slovene Northern Border)

Matjaž Klemenčič

Germanizacija slovenske Štajerske, ki jo je preprečil poseg generala Rudolfa Maistra
(Germanization of Slovene Styria which was prevented by the military intervention of general Rudolf Maister)

Tomaž Kladnik

General Maister in oblikovanje slovenskih oboroženih sil v letih 1990-1991 (General Maister and Formation of the Slovene Armed Forces in the Years 1990-1991)   

Radovan Pulko

Maistrovi sodelavci - borci za severna slovensko mejo z območja Ljutomera, Maribora in Ptuja
(Maister's Companions - Soldiers from Ljutomer, Maribor and Ptuj, Who fought for the Northern Slovene Border)

Lojze Penič

Veteranska organizacija borcev za slovensko severna mejo 1918-1919
(The Veterans' Organisation of the Soldiers Who Fought for the Slovene Northern Border 1918-1919)

Stane Kocutar

General Rudolf Maister in njegovi soborci v mariborskem časopisju 1918-1934 
(General Rudolf Maister and his Soldiers in the Maribor Newspapers 1918-1934)

Marjan Toš

Davorin Polič, zamolčani Maistrov podpornik, sokolski vaditelj, narodno-politični in kulturni delavec pri Lenartu v Slovenskih goricah
(Davorin Polič, a Forgotten Maister's Supporter, "Sokol" Instructor, National, Political and Cultural Worker in Lenart v Slovenskih goricah)

Milan Lovrenčič

Smoter ustanavljanja in delovanja društev generala Maistra
(The Purpose of Establishing and Functioning of General Maister Societies)

Dragan Potočnik

General Rudolf Maister in domoljubje pri pouku zgodovine
(General Rudolf Maister and Patriotism in History Lessons)

Marjeta Ciglenečki

Upodobitve Rudolfa Maistra
(Rudolf Maister's Depictions)

Meta Kordiš

Oris začetkov slovenskega političnega plakata na primeru vizualne propagande za koroški plebiscit
(An Outline of the Beginnings of the Slovene Political Poster on the Basis of Visual Propaganda for the Koroska Plebiscite)

Jožica Čeh Steger

Rudolf Maister: ad anakreontskega do domovinskega in pokrajinskega pesnika 
(Rudolf Maister: From Anacreontic to Patriotic and Local Poet)

Zinka Zorko

Završki slovenskogoriški govor 
(The Speech in Zavrh in Slovenske gorice)

Marko Jesenšek

Položaj slovenskega jezika v Maistrovem času
(The Situation of the Slovene Language in Maister's Times)

  Zapisi - Notes
Vlasta Stavbar Maistrova knjižnica
Alenka Šelih, Andrej Rosina Spominski utrinki na deda, dr. Franja Rosina
  Kongresi in simpoziji - Congresses and symposia
Marko Jesenšek General Maister in njegovi sodelavci

 

Let. 82 = n.v. 47, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji – Anniversaries
Irena Gantar Godina Dr. Franc Rozman
  Razprave - Studies
Maksimiljan Fras Po sledeh mariborskega župana dr. Alojzija Juvana
(On the Trace of the Mayor of Maribor, Alojzij Juvan, PhD)
Radovan Pulko Ruska realna gimnazija v Slovenskih goricah 
(The Russian Secondary Modern School in Slovenske gorice)
Boris Mlakar Odiseja primorskega slovenskega pisatelja Cirila Kosmača v 30. in 40. letih preteklega stoletja
(The Odyssey of the Slovene Costal Writer, Ciril Kosmač, in the 30ies and 40ies of the Last Century)
 Maruša Verbič Pregled zgodovine Zapadne slovanske zveze (Western Slavonic Association) v letih 1908–1950
(The Historic Overview of the Western Slavonic Association in the Years
between 1908 and 1950)
Rajmund Lampreht
Jernej Kirbiš
KLO Hotinja vas od osvoboditve leta 1945 do 1947. Potek obnove in dogodkov na ravni male kmečke vasi
(The Local Peoples’ Committee Hotinja vas From the Liberation in 1945 until 1947. The Reconstructions and Events on the Small Provincial Village Level)
Peter Wiesflecker Hiša kot »sveti kraj« v ljudskem verovanju in običajih pri koroških Slovencih
(The House as »Sacred Place« in Folk Belief and Customs of Slovenes Living in Koroška)
  Zapisi - Notes
Marjan Toš  Po Maistru ga bomo poimenovali
  Ocene in poročila – Reviews and reports
Marjan Žnidarič Tomaž Teropšič, Mitja Teropšič: Zmagovito Posavje
Marjan Toš Snježka Knežević in Aleksander Laslo: Židovski Zagreb – kulturnozgodovinski vodnik
Marjan Žnidarič Mirko Munda: Ob Muri in daleč čez. Korespondenca dr. Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki
Ines Voršič Irena Stramljič Breznik: Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom