Let. 86 = n.v. 51, zv. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji – anniversaries
Mirko Munda Samorastnik z Goričkega (Sto let akademika dr. Antona Vratuša, tudi sodelavca Časopisa za zgodovino in narodopisje)
  Razprave - studies
Alenka Hren Medved Družabno življenje prebivalcev Laškega v 19. stoletju
(The Social Life in Laško in the 19th Century)
Marija Mojca Peternel Poskus orisa bralne kulture na Štajerskem sredi 19. stoletja
(An Attempt to Outline the Reading Culture in Styria in the Middle of the 19th Century)
Mateja Ratej Ideja o razcepljenosti naroda – sestavni del javnega govora na Slovenskem od konca 19. stoletja do danes
(The Idea of a Divided Nation – A Component Part of Public Speech in Slovenia from the End of the 19th Century until Today)
Maja Ramovš Razvoj priseljenske zakonodaje v Kanadi (od 1867 do danes)
(Development of the Immigration Legislation in Canada (from 1867 until Today))
Matjaž Klemenčič The Catholic Bulletin, glasilo nadškofije St. Paul v Minnesoti, o priseljevanju v ZDA in slovenskih izseljencih v obdobju 1911–1924
(The Catholic Bulletin, the Newsletter of the Archdiocese of St. Paul, Minnesota, on Immigration to the United States and the Slovene Immigrants between 1911 and 1924)
Blanka Bošnjak Slovstvena in pridigarska ustvarjalnost Leopolda Volkmerja
(Leopold Volkmer’s Literary and Preaching Creativity)
  Viri - Sources
Franc Rozman Korespondenca dr. Dragotina Lončarja z dr. Pavlom Turnerjem
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Branislava Vičar Folkloristika na stičiščih: letno srečanje Ameriškega folklorističnega društva 2014 v Santa Feju
Marjan Toš Ob 70-letnici smrti dr. Ožbalta Ilauniga – Reberškega Ožbeja (Dokumentarna razstava Knjižnice Lenart v avli Jožeta Hudalesa pri Lenartu)
Marjan Toš Dunaj – judovsko mesto (Nova stalna razstava v dunajskem Judovskem muzeju: »Naše mesto«)
Marjan Toš Novo branje (Miriam Steiner Aviezer: Vojak z zlatimi gumbi)
 

 

Let. 86 = n.v. 51, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji – anniversaries
Irena Marković, Maruša Verbič Koprivšek 60 let red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča
  Razprave - studies
Rajmund Lampreht Izvor in razvoj gospodov Mariborskih
(The Origins and the Development of the Maribor Nobility)
Andrej Pastar Primerjava cenzurnih sistemov v prvi polovici 19. stoletja v celinski Evropi
(Comparison of Censorship Systems in the First Half of the 19th Century Continental Europe)
Damjan Hančič Revolucionarno nasilje v Ljubljani v letih 1941 in 1942
(The Interwar Revolutionary Violence in Ljubljana in the Years 1941 and 1942)
Jedert Vodopivec Tomažič, Žiga Šmit, Helena Fajfar Ptujski izvod Gratae posteritati: poškodbe in analiza barvnih snovi z metodo
PIXE
 (The Ptuj Copy of Gratae Posteritati: Damages and the Analysis of Colouring Materials with the Use of the PIXE Method)
David Bedrač Poezija osrednjih štajerskih in prekmurskih pesnikov, rojenih po letu 1970
(Poetry by the Central Styria and Prekmurje Poets Born After 1970)
Martina Potisk Medkulturnost in avtoetnografski diskurz v romanu Lojzeta Kovačiča Otroške stvari
(Interculturality and the Autoethnographic Discourse in the Novel Otroške stvari by Lojze Kovačič)
  Replika - Reply
Tomaž Ivešić Odgovor na odgovor
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš, Dr. Božo Repe: S puško in knjigo
Borivoj Breže Sašo Radovanovič, Senka Dreu: Maribor
pod točo bomb – Taborišče smrti
Marjan Toš Mednarodno znanstveno srečanje vsako leto eno ime: Marko Rosner. Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta Šoa – Spominjajmo se 2015
Marjan Toš Judje na Slovaškem
 

 

Let. 86 = n.v. 51, zv.4

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Marko Jesenšek (Mali) katekizem – kranjski in prekmurski prvotisk
(The /Small/ Catechism – the Carniola and Prekmurje First Prints)
Mihaela Koletnik Prekmursko narečje kot identitetni dejavnik v popularni kulturi
(The Prekmurje Dialect as a Pop Culture Identity Factor)
Alenka Valh Lopert Narečje kot izraz identitete na radijskih postajah v severovzhodni Sloveniji (Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske gorice)
(Dialect as an Identity Feature on Radio Stations in North-Eeast Slovenia /Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske gorice/)
Franci Just »Pripovedávke i veršuši vsakom broji bodo«. Poezija in pripovedna proza v prekmurskem periodičnem tisku do 1919
(“Pripovedávke i veršuši vsakom broji bodo”. Poetry and Narrative Prose in the Prekmurje Periodicals until 1919)
Dragica Haramija Mladinska besedila v prekmurskem periodičnem tisku do začetka 2. svetovne vojne
(Children’s Literature Texts in the Prekmurje Periodicals before World War II)
Melita Zemljak Jontes, Simona Pulko Narečno in osebna identiteta
(The Dialectal and the Personal Identity)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Maja Budin Variiranje racionalnih kriterijev in spontanosti. (Miran Štuhec: Žive besede in prodorne misli. Antologija slovenske esejistike prve polovice 20. stoletja)
Silvija Borovnik Kliči me po imenu. Izbor iz krajše proze slovenskih avtoric. Izbor in spremna beseda Silvija Borovnik
Laura Mohorko, Branka Jurca Pot v svobodo.
Izbor in spremna beseda Jožica Čeh Steger
Branislava Vičar, Medmeti Univerzalna besedna vrsta, a pogosto na robu jezikoslovnega diskurza (Irena Stramljič Breznik: Medmeti v slovenskem jeziku)
Veronika Ciglar, Irena Stramljič Breznik, Ljubica Podboršek Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika
Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi
Silvija Borovnik, Blanka Bošnjak Med sodobnostjo in tradicijo
Tilka Jamnik, Dragica Haramija Vloga živali v mladinski književnosti
Peter Weiss, Mihaela Koletnik Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju
Franci Just Prebivati v narečju – narodnostna in identitetna vloga narečja in narečne književnosti. Znanstveni simpozij na Dialekti 2015
Klaudija Sedar Zapisana beseda ostane − Littera scripta manet. Mednarodni znanstveni simpozij ob tristoletnici prve ohranjene prekmurske knjige