Let. 84 = n.v. 49, zv. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Norbert Allmer Puščavniki in puščavnice na Spodjem Štajerskem v 18. stoletju
(The Eremites in Lower Styria in the 18th Century)
Marija Mojca Peternel Klagenfurter Zeitung in Slovenci v revolucionarnem letu 1848/49
(Klagenfurter Zeitung and Slovenes in the Revolutionary Year 1848/49)
Aljoša Špelec Volitve v okrajne zastope na Spodnjem Štajerskem v letih 1873 in 1876
(The Elections of County Representative Bodies in Lower Styria in 1873 and 1876)
Franc Rozman Slovenci v burski vojni
(Slovenes in the Boer War)
Tomaž Ivešić Delovanje dr. Franca Kulovca na čelu SLS in ključni dogodki pred vojno
(The Activities of Franc Kulovec, Ph.D., the Head of the Slovene People’s Party and the Key Events before the War)
Bernard Rajh Prispevki za slovensko kulturno zgodovino
(Contributions to the Slovene Cultural History)
Polonca Šek Mertük Obdobja preučevanja trpnega glagolskega načina v slovnicah slovenskega jezika (od A. Bohoriča, 1584, do J. Toporišiča, 2004)
(The Periods of Passive Voice Research in Grammars of the Slovene Language /From A. Bohorič, 1584, to J. Toporišič, 2004/)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš, Oto Luthar: Po robovih spomina. Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske skupnosti
Marjan Toš Kako je biti Jud v Mariboru in v Lendavi.
Projekt o dunajski judovski identiteti skozi objektiv Petra Rigauda na dokumentarni razstavi v mariborski Sinagogi (24. 1.–26. 2. 2013) in v domu kulture Lendava (1. 3.–31. 3. 2013)
 

 

Let. 84 = n.v. 49, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Jožica Čeh Steger Narava in pokrajina v Potrčevem pripovednem opusu
(Nature and Landscape in Potrč’s Narrative Opus)
Vladka Tucovič »Čez hribe je lila fantovska pesem, kakor bi noč molila k življenju« – ljudske pesmi, ples in glasbila v literarnem opusu Ivana Potrča (“Čez hribe je lila fantovska pesem, kakor bi noč molila k življenju”
[“Over the Hills the Young Men’s Song was Heard, as if the Night would Pray for Life”] – Folk Songs, Dances and Instruments in Potrč’s Literary Opus)
Blanka Bošnjak Potrčeva medvojna in povojna kratka proza
(Potrč’s Wartime and Post-War Short Prose)
Renata Debeljak Ideologija socializma v dramah Ivana Potrča
(The Socialist Ideology in Ivan Potrč’s Dramas)
Branislava Vičar Potrčev roman Tesnoba v kontekstu ekonomskega in političnega razgrajevanja Jugoslavije
(Potrč’s Novel Tesnoba [Anxiety] in the Context of the Economic and Political
Dismantling of Yugoslavia)
Darja Plajnšek Korespondenca med Ivanom Potrčem in Frančkom Bohancem kot del zapuščine Ivana Potrča v ptujski knjižnici
(Correspondence between Ivan Potrč and Franček Bohanec
as a Part of Ivan Potrč’s Legacy in the Ptuj Library
)
Marko Jesenšek Potrč in vprašanje slovenskega knjižnega jezika
(Potrč and the Question of the Slovene Standard Language)

Mihaela Koletnik

Narečne prvine v Potrčevi predvojni kratki pripovedni prozi
(Dialectal Elements in Potrč’s Pre-War Short Stories)

Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes Potrčevev roman Na kmetih v Pavlovićevem celovečernem filmu Rdeče klasje
(Potrč’s Novel Na kmetih [In the Country] in Pavlović’s Feature Film Rdeče klasje [Read Ears])
Božena Kmetec - Friedl

Obdelava in dostopnost Potrčeve knjižne dediščine v ptujski knjižnici 
(Processing and Accessibility of Potrč’s Legacy in the Ptuj Library)

  Zapisi - Notes
Tone Partljič Srečanja z Ivanom Potrčem
Viktorija Dabič Kako je nastala Potrčeva pot
  Poročila - Reports
Jožica Čeh Steger Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes
 

 

Let. 84 = n.v. 49, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - Studies
Peter Wieseflecker Mit in arhetip o koncu sveta. Podor Dobrača leta 1348 v kolektivnem spominu v Spodnji Ziljski dolini
(The Myth and the Archetype of the End of the World – the Rockslide of Dobratsch in 1348 and its Position in Within the Collective Memory of the Gailtal)
Borivoj Breže Josip Hutter z vidika družbene odgovornosti
(Josip Hutter from the Social Responsibility Perspective)
Mateja Ratej Drugi jugoslovanski gasilski kongres v Ljubljani – zadnja velika manifestacija katoliške politične misli pred začetkom druge svetovne vojne
(The second Yugoslav Firefighter Congress in Ljubljana – the last great Manifestation of the Catholic Political Thought before the Beginning of the World War II)
Karel Gržan O ženski in moškem ter njunem poslanstvu v dramatiki Stanka Majcna
(On a woman and a man and their mission in Stanko Majcen’s plays)
Mateja Hadler Značilni elementi v romski mladinski književnosti
(Typical Features of the Romani Youth Literature)
Tjaša Markežič Raba priimkovnih feminativov nekoč in danes
(The Use of Surname Feminatives in the Past and Today)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Oskar Habjanič Obrt na Ptujskem: Zbornik ob 40-letnici OOZ Ptuj
Marjan Toš Slovenski judje in holokavst: zgodovina in posledice. Zbornik referatov in prispevkov z znanstvenih srečanj Šoa ‒ Spominjajmo se 2012/2013