1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94:338.14(497.4Celje)"1941/1945"

Avtor v članku obravnava načine in težave, ki so nastale pri oskrbi prebivalstva med drugo svetovno vojno, omejitve, ki so bile uzakonjene pri preskrbi prebivalstva, način dodeljevanja različnih živil na nakaznice oziroma karte, še posebej v zvezi s stanjem v mestu Celje in njegovi bližnji okolici. Članek obravnava tudi, kakšno vlogo je imela pri tem sistemu oskrbe celjska mestna tržnica, kako se je splošno stanje z oskrbo kazalo v njeni ponudbi in kako je ponudba na njej vplivala na izboljšanje oskrbe tako civilnega prebivalstva kot tudi pripadnikov vojske, nastanjenih v mestu.


1.01 Original Scientific Article
UDC 94:338.14(497.4Celje)"1941/1945"

The author discusses ways and difficulties in supplying the population during World War II, the restrictions that were put in force, the ways of distributing individual goods using food ration cards with the special emphasis on Celje and his surroundings. The article also presents the role of Celje food market, how the general state influenced its offer and how its offer contributed to better supplying the civilians and the army that was stationed in the city.