1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 7.046(497.4):929Sojč I.

Marjeta Ciglenečki: »Delo hvali kiparskega mojstra, g. Ivana Sojč«. Arhivski viri, časopisna poročila in umetnostnozgodovinska besedila o kiparju Ivanu Sojču (1879–1951). Časopis
 za zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 3–4, str. 101–132

Avtorica podaja stanje raziskav o enem poslednjih podobarjev, ki so delovali na slovenskem delu Štajerske. Njegov opus še ni niti evidentiran niti proučen. Prispevek omogoča vpogled v arhivske vire in številne, čeprav skope časopisne notice. Umetnostni zgodovinarji so o Sojču pisali bolj malo; Avguštin Stegenšek je edini visoko cenil njegov umirjeni realizem nazarenske smeri. V novejšem obdobju se v stroki do podobarstva postopoma oblikuje bolj naklonjen odnos.


1.01 Original Scientific Article
UDC 7.046(497.4):929Sojč I.Ž

Marjeta Ciglenečki: “The Work Praises the Sculpture Master, Mr. Ivan Sojč.” Archival Materials, Newspaper Reports, and Art History Texts about the Sculptor Ivan Sojč (1879– 1951). Review for History and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 3–4, pp. 101–132

The author presents the state of the research on one of the last statue maker, who were
active in the Slovene part of Styria. His opus is still not recorded or researched. The treatise gives insight into archival materials and numerous, although sparing, newspaper notices. Art historians did not write about Sojč a lot; Avguštin Stegenšek was the only one who highly valued his calm Nazarene Realism. In the later times, the profession regards statue making with a more positive attitude.