1.02 Pregledni znanstveni članek
UDK 929Rojko G.

Fanika Krajnc-Vrečko: Gašper (Kaspar) Rojko (1744–1819) rektor praške univerze in prezrti cerkveni zgodovinar. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 3–4, str. 89–99

Razprava osvetljuje življenje in delo Gašperja Rojka, teologa, cerkvenega zgodovinarja, državnika in rektorja Karlove univerze v Pragi, ki je bil rojen v okolici Maribora, sprva je deloval kot duhovnik v dveh slovenskih župnijah, nato kot profesor na graški univerzi in kasneje kot dekan teološke fakultete in rektor univerze v Pragi. Rojkovo znanstveno in publicistično delo posega na področje cerkvene zgodovine, njegova kritična misel pa je njegova dela privedla na rimski indeks prepovedanih knjig.


1.02 Review Article
UDC 929Rojko G.

Fanika Krajnc-Vrečko: Gašper (Kaspar) Rojko (1744–1819) – Rector of the University in Prague and an Overlooked Church Historian. Review for History and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 3–4, pp. 89–99

The treatise presents the life and work of Gašper Rojko, a theologist, church historian, statesman, and rector of the Charles University in Prague, who was born near Maribor. He was active as a priest in two Slovene parishes, he was afterwards a professor at the University of Graz, and later also dean of the theological faculty and rector of the University in Prague. Rojko’s scientific and publishing work reaches to the field of church history. His critical thinking placed his works on the Roman Index of Banned Books.