1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 811.163.6'28(497.411):821.163.6-32.09Jurčič J.

Prispevek prinaša primerjavo jezika Jurčičeve črtice Šest parov klobas, objavljene v Slovenskem narodu leta 1878, z jezikom njenega prevoda v knjižno prekmurščino (Sést párov kolbás), ki je le deset dni po objavi originala izšel v prvem prekmurskem časopisu Prijatel. Sprva so na kratko predstavljene okoliščine tega znotrajjezikovnega prevajanja (zlasti želja po približanju osrednjeslovenskega besedila prekmurskemu bralcu), nato pa so podane razlike med besediloma na različnih jezikovnih ravneh.


1.01 Original Scientific Article
UDC 811.163.6'28(497.411):821.163.6-32.09Jurčič J.

The treatise compares the language of Jurčič’s short story Šest parov klobas (Six Pairs of Sausages), published in Slovenski narod in 1878, and the language of its translation into the standard Prekmurje language (Sést párov kolbás), which was published in the first Prekmurje newspaper Prijatel only ten days after the publication of the original text. The article first of all presents some features of the intralingual translation (mostly the wish to bring the central Slovene text closer to its readers in Prekmurje). The differences between both languages on different linguistic levels are presented in the paper.