1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 159.947.23:323.272(47)ʹʹ1917ʹʹ

Bojan Musil: Misliti rusko revolucijo skozi perspektivo kolektivne akcije. Časopis za
zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 1, str. 66–83

V historični sekvenci lahko obravnavo ruskega revolucionarnega leta 1917 povezujemo
z različnimi znanstvenimi disciplinami. Zgodnji opisno-narativni vidik je precej vezan
na zgodovino, vidik celostnih strukturno-sistemskih dejavnikov družbenih sprememb
in njihovih posledic pretežno na tradicijo sociologije in politologije, najnovejši vidik
pa poskuša obravnavati kolektivno akcijo in revolucijo v kontekstu neposrednejše socialne
interakcije in socialno-psiholoških mehanizmov.


1.01 Original Scientific Article
UDC 159.947.23:323.272(47)ʹʹ1917ʹʹ

Bojan Musil: Thinking the Russian Revolution through the Perspective of a Collective
Action. Review for History and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 1, pp. 66–83

The historical sequence enables the research of the Russian revolutionary year of 1917
from the perspective of different scientific disciplines. The early descriptive-narrative
point of view is bound to history; the aspect of comprehensive structural-systematic
factors of social changes and their consequences mostly to the tradition of sociology
and political science; and the most recent perspective tries to deal with the collective action in the context of the most direct social interactions and socio-psychological
mechanisms.