1.02 Pregledni znanstveni članek
UDK 94(497.4Maribor)"1941/1942":341.341

Pričujoči sestavek se osredotoča na pomoč, sočutje in pieteto do sovjetskih vojnih1 ujetnikov, zaprtih in umrlih od oktobra 1941 do aprila 1942 večinoma v prostorih bivšega carinskega skladišča v mariborski četrti Melje. Humanitarne aktivnosti so potekale med vojno in po njej. Med vojno je predstavljalo najpogostejšo obliko pomoči dajanje kruha ujetnikom skozi žično ograjo in nad njo, umrle pa so pokopavali na pokopališču Pobrežje v vzporedne jame. Po vojni so na njih uredili zgledno pokopališče, kasneje pa postavili ustrezna spominska obeležja.


1.02 Review article
UDC 94(497.4Maribor)"1941/1942":341.341

The paper concentrates on the help, sympathy and reverence for the Soviet war prisoners, who were imprisoned and who died between October 1941 to April 1942 on the premises of the former customs warehouse in the Maribor quarter Melje. The humanitarian activities were carried out between the war and afterwards. During the war the most common ways of helping the prisoners were giving them bread through the wire fence or above, and burying the dead prisoners in parallel graves at the Pobrežje cemetery. After the war a model cemetery was build and appropriate memorials were set up.