1.02 Pregledni znanstveni članek
UDK 94(497.4-18):323.15"1878/1896"

Filip Čuček: Spodnještajerski deželnozborski slovenski poslanci za časa Taaffejeve vlade. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 3–4, str. 11–24

Avtor v članku analizira slovenske poslance v štajerskem deželnem zboru med leti 1878–1896. V tem času je bila nacionalna komponenta vse bolj vidna tudi na Spodnjem Štajerskem. Auersperg-Lasserjeva liberalna vladna »ekipa« je v 70. letih povsem ohromila (obetavni) nacionalni proces nenemških narodov, vlada grofa Eduarda Taaffeja pa je v naslednjem desetletju ravnala povsem drugače in skušala brez neposrednega vladnega pritiska posredovati med koalicijo na eni in nemškimi liberalci na drugi strani. To pa je vodilo k hitremu zaostrovanju nacionalnih odnosov v monarhiji.


1.02 Review Article
UDC 94(497.4-18):323.15"1878/1896"

Filip Čuček: Lower Styrian Slovene Provincial Assembly Members in the Times of Taaffe’s Government. Review for History and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 3–4, pp. 11–24

In this treatise, the author analyses Slovene members of the Styria provincial assembly between 1878 and 1896. The national component was more and more important also in the Lower Styria. In the 1870s, the Auersperg-Lasser liberal government “team” totally stopped the (promising) national process of the non-German nations, and the government of the Viscount Eduard Taaffe acted in a totally different way in which it tried to negotiate between the coalition on the one side and the German liberals on the other without using a direct government pressure. This led to quickly strained national relations within the monarchy.