1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(497.4Ptuj=112.2)"1945"

Irena Mavrič-Žižek: Usoda ptujskih Nemcev ob koncu druge svetovne vojne. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 3–4, str. 67–88

Avtorica v svojem prispevku oriše usodo ptujskih Nemcev ob koncu druge svetovne vojne. V uvodnem delu najprej na kratko predstavi osvoboditev, nato pa ravnanje takratnih oblasti z nemškim prebivalstvom na Ptuju in njegovi okolici.


1.01 Original Scientific Article
UDC 94(497.4Ptuj=112.2)"1945"

Irena Mavrič-Žižek: The Destiny of Germans in Ptuj at the End of World War II. Review
for History and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 3–4, pp. 67–88

The treatise outlines the destiny of Germans in Ptuj at the end of World War II. In the introduction part, the author first presents the liberation and afterwards the attitude of the then authorities towards the German population in Ptuj and its surroundings.