1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 904:726.825(497.4Jakobski Dol)ʹʹ652ʹʹ

Leon Senčič: Vsebina erodiranega napisa na rimskem nagrobniku v Jakobskem Dolu.
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 1, str. 84–87

Kopija, dobljena s prekritjem napisa s papirjem in drgnjenjem po njem s črno voščeno
kredo, je omogočila branje do sedaj nečitljivega dela napisa in korekcijo dela, ki je že
bil objavljen.


1.01 Original Scientific Article
UDC 904:726.825(497.4Jakobski Dol)ʹʹ652ʹʹ

Leon Senčič: Contents of Eroded Inscription on a Roman Tombstone in Jakobski Dol.
Review for History and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 1, pp. 84–87

The copy, obtained by covering the inscription with paper and rubbing it with black
pastel, enabled reading of the up to today unreadable part of inscription and the correction
of the part that has already been published.