1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(497.4:436)"1918/1919", 327(497.4:436)"1918/1919"

Andrej Rahten: Vzpostavitev slovensko-avstrijskih odnosov po razpadu habsburške
monarhije.
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 3–4, str. 25–51

Članek, ki temelji na slovenskih in avstrijskih arhivskih virih, govori o začetkih slovensko- avstrijskih odnosov po razpadu habsburške monarhije. Podrobno je predstavljeno vzpostavljanje diplomatsko-konzularnih predstavništev v novih državah, pri čemer je prvič ocenjen pomen Ljubljane kot sedeža zastopništva avstrijske republike, na katerem je deloval Josef Fasching. Po drugi strani pa sta ovrednoteni tudi vlogi prvih jugoslovanskih predstavnikov slovenskega rodu na Dunaju Ivana Švegla in Josipa Pogačnika.


1.01 Original Scientific Article
UDC 94(497.4:436)"1918/1919", 327(497.4:436)"1918/1919"

Andrej Rahten: The Establishment of the Slovene-Austrian Relations after the Break-
up of the Habsburg Monarchy. Review for History and Ethnography, Maribor
90=55(2019), 3–4, pp. 25–51

The article, which is based on Slovene and Austrian archival materials, describes the beginnings of the Slovene-Austrian relations after the break-up of the Habsburg Monarchy. The establishment of diplomatic and consular offices in the new states is pre-sented in detail. The importance of Ljubljana as the seat of the representation office of the Austrian Republic, where Josef Fasching was active, is presented for the first time. The roles of the first Yugoslav representatives of Slovene origin, Ivan Švegel and Josip Pogačnik, who were active in Vienna, are also evaluated.