1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(73)"1914/1917"

Avtor v prispevku obravnava zgodovino ZDA od izbruha prve svetovne vojne do vstopa ZDA v vojno aprila leta 1917. Predstavlja glavne poteze notranje in zunanje politike ZDA na predvečer prve svetovne vojne ter v času do aprila leta 1917. ZDA so namreč po izbruhu prve svetovne vojne vse do aprila 1917 ohranile nevtralno držo. Vendar je dejstvo, da je angleška blokada nemških pristanišč in iz nje izvirajoče nemško potapljanje trgovskih ladij, na katerih so bili tudi ameriški državljani, v končni fazi privedlo do posredovanja ZDA na strani antantnih sil. Ključno vlogo pri glavnih zunanjepolitičnih odločitvah je v tem času igral ameriški predsednik Woodrow Wilson. Slednji je svoj prvi predsedniški mandat nastopil leta 1913 in ves čas trajanja prve svetovne vojne sam sprejemal glavne zunanjepolitične odločitve. Wilson je tako v letu 1914 z veliko podporo ameriške javnosti razglasil nevtralnost ZDA. Kljub temu da se ZDA do aprila 1917 niso vključile v vojskovanje, so zaradi svoje gospodarske moči in posedovanja za evropske države izredno pomembnih dobrin, predstavljale pomembnega strateškega partnerja vojskujočim se državam. Posebno poglavje avtor namenja tudi slovenskim izseljencem v ZDA v času ameriške nevtralnosti.


1.01 Original Scientific Article
UDC 94(73)"1914/1917"

The author of this paper deals with the history of the United States of America from the outbreak of the First World War until the American entry in the War in April 1917. In this context, the author shows the main features of the American internal and external policy on the Eve of the Great War. The USA in fact kept a neutral position in the time from the beginning of the War until April 1917. However, the fact is that the British Sea blockade of German ports caused German attacks on merchant vessels. These vessels also carried American citizens so the sinking of such vessels became the main reason for American interventions in the War on the side of the Allied Powers. The key role in the major foreign policy decisions in this period was played by the US President Woodrow Wilson. He started his first presidency in 1913. During the World War I, Wilson himself took major foreign policy decisions. In 1914 Wilson, with a major support of the American people, declared the neutrality of the USA. Despite the fact that the United States were not involved in any military actions until April 1917, they played a major strategic role due to their economic power and possessing extremely important goods for European belligerent countries. The author also dedicates a special chapter to Slovenian emigrants in the United States during the American neutrality.