1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(497.2)"1878/1885"

Manja Erman: Kneževina Bolgarija v letih 1878–1885 v luči časnikov Slovenski narod in Slovenec. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 89=54(2018), 4, str. 65–113

Prispevek obravnava pogled in poročanje naših časnikov Slovenec in Slovenski narod o dogajanju v novonastali državi na Balkanu, kneževini Bolgariji, ki je krmarila med evropskimi političnimi težnjami in pritiski ter notranjepolitičnimi spori.


1.01 Original Scientific Article
UDC 94(497.2)"1878/1885"

Manja Erman: The Principality of Bulgaria in the Years 1878 and 1885 as Seen by Newspapers
Slovenski narod and Slovenec. Review for History and Ethnography, Maribor 89=54(2018), 4, pp. 65–113

The treatise discusses the view and reporting of our newspapers Slovenec and Slovenski narod on events in the newly established country in the Balkans, in the principality of Bulgaria, which was dealing with European political aspirations and pressure on the one side and with inner-political disputes on the other.