1.02 Pregledni znanstveni članek
UDK 929Pivko L.

Andrejka Žejn: Ljudevit Pivko – tudi opazovalec in popisovalec ljudskega življenja na Ptujskem polju. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 89=54(2018), 4, str. 114–145

V prispevku po še neobjavljenih pismih Ljudevita Pivka iz obdobja 1897–1911 in po dokumentaciji ob Pivkovi promociji iz leta 1905 sledimo njegovim načrtom za obsežen popis širokega spektra ljudskega življenja v domači Novi vasi in širši okolici. Gradivo je Pivko pošiljal na Jugoslovansko akademijo znanosti v Zagreb, od koder mu je bilo leta 1911 vrnjeno z namenom, da ga za objavo dopolni in preuredi. Manjši del gradiva je Pivko objavil, velika večina pa je izgubljena.


1.02 Review Article
UDC 929Pivko L.

Andrejka Žejn: Ljudevit Pivko – Also an Observer and Registrar of the Folk Life on the Ptuj Field. Review for History and Ethnography, Maribor 89=54(2018), 4, pp. 114–145

On the basis of still unpublished letters of Ljudevit Pivko from the period between 1897 and 1911 and of the documentation for his promotion in 1905, the treatise presents his plans for an extensive register of wide spectrum of folk life in his home Nova vas and wider surroundings. Pivko sent the materials to the Yugoslav Academy of Arts and Sciences in Zagreb; in 1911 he received the materials back in order to supplement and rearrange them before their publication. Pivko managed to publish a smaller part of the materials, the majority however is lost.