KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Paola Korošec,
Iva Mikl Curk
Podjetnik, tehnolog in zbiralec - Sigilata o eni od hiš rimskodobnega Ptuja
(Entrepreneur, technologist or collector - Sigilata on one of the Ptuj houses from the roman period)
Boris Golec Najzgodnejša pričevanja o Primožu Trubarju, Omembe, podpisi in pečati med letoma 1526 in 1545
(The earliest testimonies of Primož Trubar, References, signatures and seals between 1526 and 1545) 
Jurij Perovšek Pogledi slovenske liberalne politike na oborožene sile Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1941
(The points of view of the slovene liberal politics on the armed forces of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia 1918-1941) 
Jure Gašparič Odnos Slovenske ljudske stranke do Vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije
(The relation between the Slovene people's party and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslav army) 
Mateja Čoh Ozadje sodnih procesov proti članom in podpornikom ilegalnih skupin v Sloveniji med letoma 1945 in 1952
(The backgrounds of trials against members and supporters of illegal groups in Slovenia between 1945 and 1952) 
Jure Gašparič Menjava političnih elit na Slovenskem po drugi svetovni vojni
(The change of political elites in Slovenia after the Second world war)
Miran Aplinc Razvoj usnjarstva v Šoštanju
(The leather industry development in Šoštanj) 
Alenka Valh Lopert Volkmerjeni germanizmi z vidika socialnozvrstnih oznak v današnjih slovenskih mormativnih priročnikih
(Volkmer's germanisms from the point of view of the social type denotations in the present-day slovene standard handbooks) 
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Marjan Toš Sto let v kraljestvu Zlatorog 
Marjan Toš To ni otroška igra (Otroci med holokavstom - ustvarjalnost in igra)